C5b:10(Rubrik:)
Delineatio geometrica
öfwer
säterijet Nynääs och der underlydande
hemmans ägor och lägenheeter både till
watn och land, hwilka ähro belägne uthi
Rönö häradh
och
Bählingh sochn.
Mätt och förfärdigat in martio
anno 1685  af Erik Agner.


Notarum explicatio.

                                                                              Hem<man>. Uts<äde>. Äng.
Grefinnan högwählb<orne>.
f<ru> Eva Lejonhufwuds.     A.  Nynääs säteg<ård>.                                       Hafwer ett stort steenhuus för
                                                                                                                       uthan andre nödwända och
                                                                                                                       nyttige tarfwehuus, så i man
                                                                                                                       som ladugården, inrättat med
                                                                                                                       trää och humblegårdar och bru-
                                                                                                                       kas med possessoris afwäll och
                                                                                                                       tienste folck.
Råå och röör.                       1.  Hundzhälla.                1/2.
                                            2.  Skratthälla.                 1/2.
                                            3.  Brååfall.                     1/2.
                                            4.  Fröda.                       1/2.
                                            5.  Ibid<em>.                  1/2.
                                            6.  Bredwijk.                   1/2.
                                            7.  Ibid<em>.                  1/2.
                                            8.  Draget.                       1/2.
                                            9.  Bygd.                         1/2.
                                          10.  Rööstenen.                 1/2.
                                          11.  Skärnäs.                     1/2.
                                          12.  Skyttorp.                    1/4.
                                          13.  Hielminge.                  1/8.
Oskattlagde t<orp>.           14.  Rosten stugan.
                                          15.  Sandwijk.
                                          16.  Kåfwewijk.
                                          17.  Äng stugan.
                                          18.  Wret stugan.
                                          19.  Uthäng stugan.
                                          20.  Medeläng st<ugan>.
                                          21.  Klack stugan.
                                          22.  Sandbrinck.
                                          23.  Hagestugan.
                                          24.  Gråskenkar st<ugan>.
                                          25.  Hult stugan.
                                          26.  Aspwrete st<ugan>.
                                          27.  Ekekerr st<ugan>.
                                          28.  Såg stugan.
                                          29.  Tegell stugan.
                                          30.  Hoop stugan.
                                          31.  Stooräng stugan.
                                          32.  Unnkrooka.
                                          33.  Hammar stugan.
                                          34.  Staaf stugan.
                                          35.  Fräken stugan.
                                          36.  Steensättar.


(Karttext:)
Mättinge udden.
Strand st<af>.
Klacka ägor uthi Wästerliung sochn ähre på denne sijdan belägne.
Råfwer vijken.
St<ora> Sandvijken.
Sandvijken.
Staaf.
Röösteensvijken.
Röösteen.
Dalkerret.
Tveholmen.
Unnikrookvijken.
Staf i Klacksta hage.
Drakeskougen.
Siäköön.
Bredwijk.
Furuholmen.
L<illa> Bredwijk.
Draget.
Trubbo fiäln.
Nyckellby äng.
Quarn.
Nynääs.
Rägne skiäll.
Rombosiöön.
Diurgården.
Staaf.
Skarsnääs.
Stoor Fröö.
Lill Fröö.
Bråfall.
Hielminge.
Skratthäla.
Hundshälla.
Segersta äng.
Skyttorp.
L<illa> Frelingen.
S<tora> Frelingen.
Nyckelby ägor möta.
Bygd.
Bygd och Segersta tegskifte.
Hånöö ägor taga emot.


(Under skalan:)
Scala milliarium.