C5b:11(Rubrik:)
Accurata delineatio geometrica
öfwer
Öhrbooholms ägor och der under här
till försuarade hemman under råå och röörs frijheet och
titul, hwilka ähro belägne uthi
Hölboo häradh
och Wästerliungh sochn
mätt och rijtat
anno 1684 aff Erich Agner.


Notarum explicatio
.
                                                                                 Hem<man>. Åk<e>r.     Äng.
Högwählborne fru                                                                         t<unnland>. lass.
Märtha Sparres.                    A.  Öhrboholm säteg<ård>.        1.                               Beståår af twiäne stoora och myket
                                                                                                                                 gambla stugu bygningar, sampt 2ne små
Förswaret under rå och röör.  1.  Tåfsiöö.                               1/2.   2.                        nya dito och några andre tarfwehuus i
                                              2.  Yterwijk.                             1/2.    2 1/2.                  mangården, men ladugårdshuusen
                                              3.  Öf<re> Wijk.                       2.       5.                     swars goda. Ähr innrätat med nyttige
                                              4.  Gröönsiöö.                          1/2.      3.                      trää och humblegårdar. Dette säterije bru-
                                              5.  Bärgh.                                 1/2.      5.                      kas för arrende medh possessoris största
                                              6.  Aflebro.                               1/2.      3.                     delen afwell, för uthan en del af dee
                                              7.  Giärshagen.                          1/4.      3.                     bästa ängiern och fiskewatn brukas af
                                              8.  Gijsaquarn.                          1/4.     1 1/4.                  fruuns egit tienstefolck till sätegård-
                                              9.  Wästankerr.                          1.       6.                      sens enskijlta fördeel och nytta.
                                            10.  Kongsbol.                            1.       5.                     
                                            11.  Graanhussa.                          1.       5.
                                            12.  Wackebohl.                          1/2.     5.
                                            13.  Söderbyy.                            1/4.     2.
                                            14.  Kärr.                                    1/2.    2 1/2.
                                            15.  Bissbohl.                              1/4.     2.
Oskattlagda torp.                 16.  Löfdalen.                                        3/8.     3.
                                            17.  Swahlkerr.                                     3/4.     9.
                                            18.  Breedalen.                                      5/8.     4.
                                            19.  Blackkerr.                                      3/8.     5.
                                            20.  Hummelkerr.                                1 7/8.    8.
                                            21.  Snutan.                                           1/2.     4.
                                            22.  Wreetarna.                                     3/4.     4.
                                            23.  Kohlbygge.                                     1/2.      4.
                                            24.  Hammarbacken.                              1/4.     2.
                                            25.  Skörtslebackan.                              1.        4.
                                            26.  Tårfsnääset.                                               4.
                                            27.  Backa.                                                                    Desse byar i Wästerliungs sochn hafwa
                                            28.  Skälbärg.                                                           }   med en deel ofwanembde hemmans ägor
                                            29.  Daal.                                                                      sine änges fiällar som på carthan och
                                                                                                                                 sine wederbörlige ställen annoterade äre.


(Karttext:)
Hools fiäln.
Romora öhn.
Ängesholman.
Bredwijk.
Tårfsnääs.
Gröönsiöö.
Muusöön.
Häälwijken.
Stoorsund.
Swälkerr.
Bredala.
Pijparholmarna.
Tåfsiöholmarna.
Wijks fiähln.
Löfdala.
Yterwijk.
Öf<re> Wijk.
Tåfsiöö wijken.
Tåfsiöö.
Öhrbooholm.
Bisbool.
Snutan.
Hummelkerr.
Söaby.
Blackkerr.
Skörslöbacke.
Bärgh.
Aflebroo.
Järshagen.
Kongsbol.
Kerr.
Greenhuuss.
Kolbygge.
Hammarbacken.
Wackebol.
Gijsa quarn.
Quarn.
Wästankärr.
Wreten.
Gijsan lacus.


(Karttext på kartdel vänster om beskrivningen:)
Oskattlagda torp.
Skärings åå.


(Under skalan:)
Scala milliarium.