C5b:13(Rubrik:)
Delineatio geometrica
öfwer
säterijet Siöösa dess eenskijlta ägor sampt Hennan
och andre lägenheeter innom råå och röör både
till watn och land ned bohlbyns general råågång
och uhrmines skildnad, som ähre belägen uthi
Rönö härad
och Swärta sochn.
Mätt och förfärdigat
anno 1685     aff Erik Agner.


Notarum explicatio.
                                                                                        hem<man>.
Landzhöfd<ing> h<er>r Axel Ståhlarms.  1.  Siösa.                 1.  Sätegården hafwer ett stort stenn
                                                                                                   stenhuus samt åthskillige större
                                                                                                   och smerre träbyggningar och tarf-
                                                                                                   wehuus i mangården, ladugårdz
                                                                                                   huusen i lijka måtto myt wähl
                                                                                                   bygde, inrättat med sköne trää
                                                                                                   och humblegårdar och brukas med
                                                                                                   possessoris egit tiänstefolck och
                                                                                                   afwell, detta seterije är afgärda på
                                                                                                   Laabroo ägor effter bookhållaren Sal-
                                                                                                   bergz berättellsse.
Råå och röör.                                          2.  Laabroo.        1/2.
                                                               3.  Cassebohl.     1/2.
                                                               4.  Fiunestad.       1/2.


(Karttext:)
Uddeby ägor tager emoot.
Hagnesta ägor möter på denne sijdan.
Swärta flood.
Gäählsunds ägor.
Fiunesta.
Siöösa.
Siöösa fiäln.
Här tager Swanwijka ägor emot.
Granholms udden.
Laabroo.
Bagar ungnen.
Cassebool.
Nykiöpings stads ägor taga emot på denne sijdan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.