C5b:14(Rubrik:)
Accurata delineatio geometrica
öfwer
sätherijet Julforssa medh der under liggiande råå och röörs
hemman och oskattlagde torpare, till dess rätta situation och beskaffenheet aff åkergiärden, ängen
och hagar sampt skoug och marck jämbwähl bohlbyns general råågång med huad mera
notabelt finnes och carthan uthwijser. Hwilka ähre belägne uthi
Oppunda härad
och
Stoora Malm sochn.
Mätt och rijtat
anno 1684
aff
Erich Agner.            Notarum explicatio.
                                                                                                              hemman.   utsäde.   höö.
                                                                                                                           tunl<and>. lass.
Kongl<iga> rådet och fältm h<err> Henrich Horn.  A.  Juhlforssa sätegård.  2.                              Hafwer 4 stora och goda träbyggningar i mangården sampt wälbehåldna
                                                                                                                                                    ladugårds huus, inrättat med goda trää och humblegårdar, hwilken
                                                                                                                                                    brukas för arrende med possessorens egen afwel, detta säterije
                                                                                                                                                    är bygt i manna minne och ähr afgärda på Öfwerby ägor.
                                                                                   Råå och röör.                                            Brukas till halfua med possessorens afwel, gården bygder som en
                                                                             B.  Öfwerbyy ladugård.  1.        9.                   annan bondegård och hafwer goda man och ladugårds huus.
                                                                             C.  Åbool.                      1.        6.
                                                                             D.  Kåhlgölet.                1/4.      3 1/4.
                                                                             E.  Kamhaag.                 1/4.      4.                   Skattlagd till huusbonden för 1/2.
                                                                             F.  Tohlgölet.                 1/4.      2 1/4.
                                                                             G.  Smedstorp.              1/4.      2.
                                                                             H.  Tohltorp.                  1/8.      1 1/2.
                                                                              I.  Gathebohl.                1/2.      4.                   Denne pratenderes på råå och röör
                                                                                                                                                    på Walla ägor.
                                                                                  Oskattlagde torp.
                                                                             1.  Sandstugan.                          5/8.       3.
                                                                             2.  Jählforssa quarn.                                        Räntar 10 < > miöhl. Kongl<iga> råådet herr Christopher Gyllenstierna äger halfparten.
Kongl<iga> rådet och öfwerståth<ållare> h<err>
Christ<opher> Gyllenst<ierna>.                             3.  Krååktorp.               1/4.      1 1/2.

                                                                                                                                                   N<ota>B<ene>. Den bruna illuminering betyder åkergärden och den gröna äng<a>r.

                                                                                                                                                   Juhlfors ägor med dess råå och röör innehålla i längden 19/45 mijhl.
                                                                                                                                                   Och i breden                                                                 1/6 mijhl.


(Karttext:)
Staf.
Skäll udden.
Lerboo sochn tager emot.
Sörbro.
Kaflinge skattegårds ägor.
Tälgarn lacus.
Hage.
Staf.
Gatebol.
Kålgölet.
Hage.
Hage.
Hage.
Sandstugan.
Loberg.
Äng.
Hage.
Hage.
Hage.
Tohlgölet.
Staaf.
Öfwerby.
Tohl< > staaf.
Tholen lacus.
Hage.
Walla ägor möter.
Juhlforss.
Landz wägen till Nyköping.
Mose.
Hage.
Staaf.
Lands wägen öfwer åsen.
Lyyflöön.
Kamhagh.
Hage.
Tohltorp.
Hage.
Staf.
Quarn.
Staf.
Julforssa siön.
Åbohl.
Hage.
Hage.
Kråktorp.
Smedstorp.
Erichsbärgh.
Betna sochn möter


(Under skalan:)
Scala ulnarum.