C5b:15a(Rubrik:)
Geometrisch delineation
öfwer
Gimmerstadh sätegårds råå
och röör uti Oppunda härad och Juleta sochn belä-
gen, till dess rätta situation och beskaffenheet, aff bohl-
byns general rågång, alle der under liggiande går-
dars sampt skatte och oskattlagde torpares intagor i åker,
ängiar och hagar, så och huru wijda dee med
huar annan i teegskiffte äre och elliest i ägorna
åthskillda wara kunna, medh öfrigt ok hwad mera
i sielfwe carthan noterat finnes, mätt och affrijtat
in aprilis anno 1684  aff
              Erich Agner.


                       Notarum explicatio.

Landshöfdingen                                      hem<ma>n. utsäde.     höö.
högwälborne her                                                      tunl<and>. lass.
Lenart Ribbings.  A.  Gimmerstad säteg<ård>.  4.                             Ähr heel wähl bygdee, mangården aff 4 stora goda
                                                                                                        och behåldne trää byggningar, trenne af dubbla wå-
                                                                                                        ningar och den 3die enckel, sampt åtskillie andre på bäg-
                                                                                                        ge sijdor bäcken, nya dubbla och enkla tarfwe huus och
                                                                                                        byggningar, med en stoor nybygder ladugård, inrättat
                                                                                                        med sköna trää och humblegårdar. Hwilken possessor
                                                                                                        sielf åboor och med egit folck och afwel bruka låter,
                                                                                                        bestående af 1 hemman uti Gimmerstad och 3 uti Sör-
                                                                                                        by, dee seenare 2 aff begyndsen warit sätegården
                                                                                                        underlagdt, det 3die för 8 åhr sedan köpt af gouver-
                                                                                                        neuren högwälborne herr Carl Gyllenstierna och i lij-
                                Råå och röör.                                                   ka måtto underlagdt.
                           B.  Strandh.                         1/2.    1 3/4.
                           C.  Ösketorph.                    1/2.     3.                }   Köpte af herr Conradt ok herr Carl Gyllenstierna.
                           D.  Källtorp.                        1/8.     2.
                           E.  Hwijhälla                        1/2.    2 1/4.
                           F.  Rååby.                           1/2.    3 3/4.
                           G.  Ibidem.                          1/2.    3 1/2.
                           H.  Steenkulla.                     1/4.     2.
                           I.  Råå.                                1/2.    2 1/3.          }    Bytte af öfwersten herr Amminhoff.
                           K.  Bååttorph.                     1/4.    3 1/4.                 Bååttorp är nu förtijden lagder till koohage och muhlbete
                           L.  Kerr.                              1/2.    3 1/4.                   under Håffgården.
                                Torp.                              1.                              Ähr en byy för sigh sielf som hafwa egne enskijlte och afstakade
                                                                                                           ägor.
                           M.  Söderby.                       1/4.   2.                      Ähr behållen af dee 3 underlagde hemman.
                           N.  Hedekartorp.                 1/2.   3 1/3.
                           O.  Dåhlbohl.                       1.      4 1/2.
                           P.  Råmbohl.                        1.      4 1/4.
                           Q.  Träda.                            1/4.   2 1/16.
                           R.  Bräntorp.                        1/4.   2.                     Desse så wähl som ofwanskrefne hemman hafwa af
                           S.  Åsen.                              1/2.   3.                     uhrminnes tijder legat under gårdens råå och
                           T.  Fall.                                1/4.   2.                     röör som gamble breef och documenter det
                           U.  Göhlet.                           1/8.   1 1/8.                innehålla och bewijsa men dee förrige genom arfskiften
                           X.  Stubbetorp.                    1/8.   1.                     kombne der ifrån. Ähre derföre inbytte
                           Y.  Höökhult.                       1/8.    3/4.                  och igenlöste och således åter igen på råå och
                           Z.  Espedalen.                      1/8.    1 1/3.               röör kombne.
                         AE. Steenstorp.                     1/8      1 1/4.             
                         OC. Skougstorp.                   1/8.     1 3/4.
                         AH. Gröndalen.                     1/8      2.
                         EU. Reensbohl.                      1/8      1 7/8.
                         EJ. Krämbohl.                        1/8.     2.
                         VI. Grabbtorp.                       1/8.     3 1/2.
                               Oskattlagda torp.
                          1.  Mogestuga.                                3 fr    3 lass.
                          2.  Lubsabärg.                                 2 fr    2 lass
                          3.  Boda.                                        3 fr.   1 lass.
                          4.  Siöögolet.                                  3 fr.   3 lass.
                          5.  Herrgölet.                                  3 fr.   3 lass.
                          6.  Gropen.                                     1 fr.   1 lass.
                          7.  Dahlkerrstuga.                            2 fr.   3 hr.


(Karttext:)
Gryth.
Torph.
Torp ägor mötha.
Hillerstadh.
Juleta kyrckia.
Lijda.
Gimmersta åker gärde.
Oheren lacus.
Miöl och såg quarnar.
Bryggehuusbyg< >.
< >byggningen.
Gimmerstadh gård.
Allehanda wärkehuus byggningar.
Leeby ägor tager på < >.
Gimmerstad och Sörby gärde tillförene under tegskiffte nu underlagdt.
Leebyy.
Gimmerstad humblegård.
Söörbyy.
Strandh.
Rååby.
Tegskifte.
Hwijthäll.
Bräntorp.
Äng.
Swahlnääs.
Kerr.
Hedakartorp.
Hage.
Hage.
Hage.
Hage.
Ösketorp.
Äng och uth-fiäld till Swahlnääs.
Fall.
Hage.
Hage.
Hage.
Bååttorp.
Rååby äng, tegskiffte.
Äng.
Nu koohage.
Beteshage.
Fall stafven.
Hage.
Hage.
Hage.
Koohage.
Göhlet.
Boda.
Steenkulla.
Dahlkerr stuga.
Moge st<uga>.
Hage.
Oxhage.
Le Göhl stafwen.
Hällholmen.
Råå.
Bärgachtig och < >.
Staafholmen.
Hage.
Leedare.
Hu< >.