C5b:15b(Beskrivning:)
A1.  Wijksätter ladugård.    1.                   Hafwer goda och nya ladugårds huus, men man-
                                                                gården som en god bondegård, denne brukes till
                                                                halfnad af en bonde med possessoris
                                                                egen afwel.


(Karttext:)
< >lla bolbys ägor i Österåker sochn.
< > denne sijdan emot.
< > mäst onyttigh marck, graan så och skogs kärr.
Lindholmen.
Röösätters wijken.
Back staafn.
Hage.
Hage.
Mohlboo udd.
Stubbetorp.
Hage.
Höökhult.
Mathal staafn.
Gimmersta gårds engh och katisse fiskerijen.
Trääda.
Leedare.
Mose.
Hage.
Hästhage.
Leedare.
Källstafwen.
Wijnsätter.
Krämbohl.
Hage.
Bråthäll staaf.
Giöhl stafn.
Betes hage.
Koohage.
Hage.
Stenstorp.
Hage Reensbohl.
Dåhlbohl.
Tängtorp staaf.
Aspedalen.
Hage.
Klofsteen staafn.
Leedare.
Sofvarhäll staaf.
Råmbohl.
Hage.
Orm staafn.
Bye ägor begynnas här.
Ååsen.
Löbsabärgh.
Baassbärg staaf.
Skogstorp.
Gröndalen.
Källtorp.
Kåhlgöhl staaf.
Furu skog.
Graan och biörk skogh.
Grabbtorp.
Hage.
Dehläng st<af>.
Fingöhl stafven.
Siöögölet.
Molare.
Kulstafven.
Kråksiön.
Hage.
Herrgölet.
Grofdala stafn.
Äng flijsan.
Skilliebärg stafn.
Moostaafven.
Groopen.
Gåse steen.
Här tager Hisse bolby ägor i Floda sochen emot.

Oppå härads tinget 1681 ähr linien
ifrån Källstafwen till Gååse steen såsom den
elliest warit en rätt bohlby skildnad
adproberat och gillat worden.

               Denne emellan Gimmerstad och Leby ägor
               uthprickade lini och staaled är och en o-
               disputerlig bohlby skildnad som af hä-
1676       rads domb och andre goda skiäl ähr
               bewist wordit.

Denne skildnadt ifrån Gååsa steen till Ormstafn
ähr åhr efter christi börd 1410 för byskildnat
emellan Hisle och Grimmerstadh ägor aff tolf
nämbdemän wittnat och besworen och af dåwa-
rande domhafwande, fast och kraftig dömbd.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.