C5b:16a(Rubrik:)
Accurata delineatio geometrica
öfwer
sätherijet Stäringe och der un-
der bestådde råå och röör, dee der ähro belägne uthi
Willåtinge häradh
och Åhrdala sochn.


Notarum explicatio.
                                                              hem<ma>n. t<unnland>. äng.
Herr Gustaf
Frederich Sparres.  A.  Stäringe säteg<ård>. 3.                                  Hafwer en stoor trääbygningh hwars
                                                                                                         halfdeel till heela innan bygnaden ofer-
                                                                                                         dig ståår för utan tuänne gamble och
                                                                                                         nästan förfaldna stugubyggningar sapt
                                                                                                         tua små fyrkantiga trähuus i mangården
Råå och röör.          1.  Biörnkulla.                 1.        5 1/2.                 för någon tijd opsatte men ännu intet till
                               2.  Korpedalen.              1/4.      2.                      dess perfection och fullbordan kombne
                               3.  Rääfsnääs.                 1/2.      3.                      ähre, hafwandes suarsgoda ladugårds
                               4.  Norcketorp.               1.       6.                      huus. Detta säterije ähr bygt i manna-
                               5.  Sågen.                       1/8.     2.                       minne och beståår af 3nne hemman
                               6.  Kallwijk.                    1.       6.                      som warit frälse, nembl<igen>  2 uti Stäringe,
                               7.  Månöö.                      2.       9.                      et half uti Ståcketorp och 1/2 uti Ekhammar
                               8.  Månstorp.                  1/4.     2.                      som ähr underlagde, warandes inrät-
                               9.  Tufkerr.                     1.       5.                       tat med trää och humblegårdar och
                             10.  Ibidem.                      1.       4.                       brukas för arrende med possessoris
                             11.  Ängh.                        1.       5.                       egen afuell.
                             12.  Göökshult.                 1.       4 1/2.               
                             13.  Nytorp.                      1/4.    2 1/4.
                             14.  Staafhällan.                 1/4.    2.
                             15.  Hallabrootorp.            1/4.    2 1/4.                  Desse hemman warit skatte som äre köpte
                             16.  Hallabroo.                  1.      10.               }    och för några åhr sedan under råå och
                                                                                                         röör lagde.
Oskattlagde torp.   17.  Brinck.                       3.      18.                   
                             18.  Fuhlbärga.                   1.        8.
                             19.  Elgbärga.                    1/2.     10.
                             20.  Boostorp.                   1 2/3.  30.
                             21.  Källstugan.                  3/8.      3.
                             22.  Ståckebacken.            7/8.      7.
                             23.  Daalstorp.                   5/8.      6.
                             24.  Fugelbärget.                1/2.      6.
                             25.  Biörnmåsen.                1/4.      1.              }    Belägne på Hallabro ägor.
                             26.  Kårshäll.                     3/8.      2.
                             27.  Skyttorph.                  1 1/4.    15.
                             28.  Bärgztorp.                   1/8.      1.

Rätteligen mätt och rijtat a<nn>o 1684.


(Karttext:)
Dårsiön.
Mahlsiöön.
Sågen.
Såg quarn.
Korpedalen.
Norcketorp.
Kallvijk.
Rääfsnääs.
Stäringsholmen.
< > möta Sundby ägor i Forssa sochn.
Staafleed emellan Blackstad och Åhrdala sochnar.
Kallvijk.
Quarn.


(Övre vänstra hörnet:)
H<err> Gabriel Falkenberg.