C5b:18(Rubrik:)
Delineatio geometrica
öfwer
sätherijet Arnöö med der underliggiande
råå och röörs hemman och oskattlagde torpare medh hwadh
mera af sielfwa carthan ähr att see och förmerckia, hwilka ähr
belägne uthi
Jönåkers härädh
och
S<anckt> Nicolaij sochn,
mätt och rijtatt anno 1683
aff
Erich Agner.


Notarum explicatio.
                                                                                                                     hem<man>.
Kongl<iga> rådet högwälborne h<er>r Gustaf Sparre.  A.  Arnöö säthegårdh.       2.      Hafwer godha och wählbehåldna man
                                                                                                                                     och ladugårdzhuus, ähr inrättat
                                                                                                                                     medh godha träa och nyttige humble
                                                                                                                                     gårdar hwilken brukes under
                                                                                                                                     arrennde med ägarens egna dran-
                                                                                                                                     gare1 och annan afwell.
                                                                                          Råå och röör.
                                                                                     B.  Långsätter.                 1. }  För långl<ig> tijdh bytte af g<amla> h<err> Nils Tungel.
                                                                                     C.  Bärga.                      1/2.
                                                                                     D.  Åsstorp.                   1/4.    Hafwer warit crono och reducerat, men omsijder
                                                                                                                                    af her Lenardt Ribbingh åter inbytt
                                                                                                                                    igen och åtter rächnas för råå och röör,
                                                                                                                                    som till förende.
                                                                                      E.  Börckie.                   1/4.  
                                                                                           Oskattlagde.
                                                                                           torpare.
                                                                                      1.  Hattsätter.
                                                                                      2.  Källstugan.
                                                                                      3.  Steentorp.
                                                                                      4.  Siööstugan.                       Detta torp är donation och bygt på Ahrnö
                                                                                                                                   gårdz egen och eenskijlta åker och
                                                                                                                                   änges grundh.
Cronotorp.                                                                     5.  Herrhagen.
H<er>r Carl Siöbladh.                                                    6.  Feug2 karl stugan.


(Karttext:)
Byy fiälen.
Siöö stugan.
Siöö stugan.
Stoor Ladugårds ägor mööter.
Arnöö gårdz åker och äng innom denne inkräcte ring.
Herrhagen.
Arnöö hage.
Arnöö hage.
Arnöö.
Bärga.
Hage.
På denne sijdan tager Swanwijk ägor emot.
Arnöö åkertäppa.
En steen och quistade graanar.
Långsätter.
Arnö äng.
Arnöö hage.
Hage.
Bärga äng.
Hage.
Ååstorp.
Börcke.
Långsätter äng.
Börke åkergärden och äng.
Laggarboo.
Ååstorp äng.
Råå och röörs utmarck.
Arnöö hage.
Fintorp.
Hage.
Stentorp.
Hattsätter.
Biörshult.
Skogshult stafn.
Prästmoo stafn.
Här tager Flätna ägor emot.
Kiälstugan.
Gamall äng.
Spiut kiärr.
Stoor Beene ägor mööta.


(Skalan:)
1/9 mijhl.
Scala ulnarum.


______________
1Fel för drängare.
2Fel för Fnug?