C5b:19aNotarum explicatio.

                                                                                 hem<man>. uths<äde>. höö.
                                                                                                    tunl<and>. lass.
Kongl<iga> rådet högwählb<orne>
herr Gustaf Sparres.                         A.  Säfwestaholm.     3.                                  Hafwer ett stort sampt twenne andre steenhuus jämbwähl
                                                                                                                             andre goda och nyttiga träbygningar både i man och la-
                                                                                                                             dugården och ähr med ansenliga och nyttige trää och
                                                                                                                             humblegårdar inrättat, dee och brukas af posscessorens
                                                                                                                             egit tienstefolck och annan afwel. Detta säterijet
                                                                                                                             ähr bygt i manna minne och består af 3 hemman i
                                                                                                                             Safwesta byy som warit gamalt frälse, såsom och af
                                                                                                                             ett kärr som ähr byt ifrån Wingåkers Kyrckio heller
                                                                                                                             Prästegårdh. Uti Säfwesta by hafwa ännu waret
                                                                                                                             4 cronohemman som köpta ähre och för råå och
                                                                                                                             röör brukas.
                                                        B.  Säfwestabyy
                                                              råå och röör.       4.         24.
                                                              Råå och röör
                                                              under Säfwestaholm.

                                                        C.  Stortäppa.           1.           6.
                                                        D.  Lille Täppa.         1/2.       3 1/2.
                                                        E.  Gärningstorp.       1/4.        9.                    Ähr en deel uthfrälse af denna gård.
                                                        F.  Ulwij.                   1/8.        2.                   Warit skatte.
                                                        G.  Lagölet.                            1 1/2.
                                                        H.  Googården.                      1 1/2.
                                                        I.   Högbruna.                         2 1/2.  }           Skatlagda till huusbonden för 1/4.
                                                        K.  Dammen.                         1 7/8.
                                                        L.  Eckebärga.          1.          4 1/2.
                                                        M.  Karstorp.           1/4.        2 1/2.               Warit skatte.
                                                        N.  Blackstorp.                      1 3/4.               Skatlagd till                            }
                                                        O.  Lyttersta.            1/2.        3.
                                                        P.  Wästerwijk.         1.          3.

                                                        Q.  Sohlbärga.           1.          7.                                                                     Pratenderas på råå och
                                                        R.  Opsala.                1.          4.                                                                  }  rör men med watn der ifrån
                                                        S.  Bärla quarn.         1/2.        3.                                                                      skilda.
                                                        T.  Mååwijk.                                                 Skattlagd till huusbonden för 1/4.

                                                             Oskattlagde torp.
                                                        1.  Ilingen.                              3/8.       6.
                                                        2.  Högeby.                            1/2.       8.
                                                        3.  Myingen.                           1/2.       8.
                                                        4.  Moostugan.                       1/2.       8.
                                                        5.  Löfåker.                            1/2.       8.
                                                        6.  Wästorp                            1/2.       8.
                                                        7.  Tegelslagar t<orp>.            1/2.       2.
                                                        8.  Hwijtmosen.                       1/8.      1.
                                                        9.  Anderstorp.                       1/16.      1.
                                                      10.  Sandwijk.                          1/4.       1.
                                                      11.  Damstugan.                        1/8.       1.
                                                      12.  Remsnijdar stug<an>.         1/2.       8.
Bohlbyyns general                            1.  Skatlöös udden
råågångh                                          2.  Lilltäppa gata.                                      }   Dässe äne fembsteena råå och giltige stäfrar.
                                                        3.  Hällan.
                                                        4.  Staafhällan.                                               Denne är ingen staaf utan en slääthälla.
                                                        5.  Hult stafn.                                                 Ähr jämbwäll en 5 steena staaf men något små steenar.
                                                        6.                                                                  Ähr 5 steena röö.
                                                        7. }                                                               Ähr tuänne furuträä på holman.
                                                        8.
                                                        9.  Laasteen.                                                  Ähr eij någon staf utan andre steenar.
                                                      10.  Hwislabärget.                                            En stoor furu med märke.
                                                             Blåkulla.                                                    Ähr et gamalt torp ställe, en stor jordfaster steen.
                                                      11.  Timmers fyra.                                            Ähr wähl 5 steenar men för små och liggia på et slät bärg.
                                                      12.                                                                  En torr stubbe.
                                                      13.  }                                                              Twänne furuträän.
                                                      14.
                                                      15.  Tranemohen.                                            Alenast 3 steenar.
                                                      16.                                                                  En rutin stubbe.
Dässe ähre härads                          17.  Munska noor.                                           Kallas staf, men ähre alt för månge steenar.
skiähl emellan Oppun-                    18.  Kalfsnääs udden.                                      Finnes intet något särdeles märke.
da i Sudermanneland       {             19.  Klinta skähl.                                              Ähr en grop in uti bärget wid siöstranden som en skåhl.
och Bråboo härad uthi                    20.  I Lyttersta gärde.                                      En steen ligger kullfallen och ähr wid 2 al<nar> långh.
Östergöthlandh.                              21.  Runna staaf.                                             Är ett skönt rååmercke af en hög hälla och en murat rundell
                                                                                                                             på hwardera sidan.
                                                      22.  Wid Romula mose.                                   Ähr en lång sten ligger / nyligen kastat af en hälla och
                                                                                                                             litet der ifrån /  i ett litet kärr, ett litet styke der ifrån
                                                                                                                             ähr ett steenröör wed en furu, men ingen staaf.
                                                      23.  Krismoo staafn.                                       Ährsätter en staf men ligger många andre stenar der hoos.
                                                      24.                                                                  Denne staaf ligger och ibland en hoop andre steenar.
                                                      25.                                                                  Fougden på Säfstaholm beropar sig på staaf, men kunde
                                                                                                                             eij igen finnas.


(Karttext:)
Skatlöös udden.
Lill Täppa gata.
På denne sijdan möter Keesätters ägor.
Lille Täppa.
Hällan.
Qwijghagen.
Säfwestaholm.
Stentäppa.
Wingåkers Prästegård.
Ladugården.
Staafhälla.
Oxhagen.
Denne mose ähr byt af Wingåkers kyrkia.
Gärninge ägor <  >.
Säfwesta byy.
Hult staafn.
Wingåkers Prästegårds och Åsboo ägor.
Mörck wren.
Åbyy ägor möter på denne sijdan.
Koohagen.
Högbrun.
Söör Spånga ängh.
Tegelslagar t<orp>.
Dammen.
Wanahle.
Släthagen.
Kärr.
Kärr.
Damstugan.
Googård.
Quarn.
Uhlwij.
Kerr.
Illingen.
Remsnidartorp.
Lagöle.
Anderstorp.
Romula mose.
Krismoo staaf.
Romule mose.
Sanda.

Säfwestaholms ägor med dess råå och röör innehålla i   {  längden 1 1/6  }  mijhl.
                                                                                        bredden  1/3.

                                         grön                                  ängiar.
Dee ägor som äre med  {  bruun } färge teknat ähr  {  åkrar.
                                         guhl.                                  hagar.(Under skalan:)
Scala ulnarum.