C5b:20aNotarum explicatio.

                                                       Num<r>o.                        Hem<man. Utsäde. Ängh.
Kongl<iga> rådet högwählb<orne>
herr Jöran Gyllenstierna.                     A.  Biörcksund säteg<år>d.      2 1/2.     Ähr wähl bygder af åthskillige gode
                                                                                                                       trääbygninger, så wähl i man som ladu-
                                                                                                                       gården och beståhr af 2 1/2 hemman,
                                                                                                                       gamalt frällsse. Såssom Flåggårdzham-
                                                                                                                       bra 1.  Stora Hambra 1 h<emman> och Nähl-
                                                                                                                       sätter 1/2 hemman som föregifwes, afgär-
                                                                                                                       da på Stång by ägor, som skohla sträckia
                                                                                                                       sig uthföre till Sijbo bruuk och Wåhlaröö
                                                                                                                       sundh och sedhan intill Swärta sochen
                                                                                                                       skilldnat. Detta säterije ähr inrättat
                                                                                                                       med nyttige trää och humblegårdar
                                                                                                                       och brukas medh egarens tiänstefolck
                                                                                                                       och afwell.
Förswart under råå och r<ö>r.          1.  Hälgsätter.                        1.
                                                        2.  Wadhholmen.                   1/2.           Befallningzman Larss Pärss tillståår desse
                                                        3.  Ibidem.                             1/4.            hemman iche liggia på Stångby ägor.
                                                        4.  Stångbyy.                         1.
                                                        5.  Ibid<em>.                        1.
                                                        6.  Ibidem.                             1.
                                                        7.  Biörndahl.                         1.
                                                        8.  Lahnan.                            1.               Bytt af Gouv<   > h<err> Jacob Flemmingh.
                                                        9.  Stora Hässle.                    1.
                                                      10.  L<illa> Hässle.                  1/4.
Påståås att liggia                             11.  Ramola.                            1/2.
pa Stångby ägor,                            12.  Lumbra.                            1.
men här till ingen                             13.  Ibid<em>.                        1.
råå och röör frij-                             14.  Rijsqwarn.                        1/2.
heet under satte                              15.  Grythmar.                         1/2.
gården åthnutit.                               16.  Ibid<em>.                        1/2.
                                                      17.  Hagestugan.                      1/4.
                                                      18.  Siööbohl.                           1/8.            Köpt af h<er>r Chrisman Lillie.
                                                      19.  Ibid<em>.                         1/4.
                                                      20.  Bregård.                           1.
                                                      21.  Bärg.                                1/2.
                                                      22.  Norrgård.                         1/2.
                                                      23.  Backa.                              1.
                                                      24.  Hårkranktorp.                  1/4.               Bytt af h<err> Jacob Flemmingh.
Fältmarskalken högwälb<orne>
herr Gustaf Banehrs.                        B.  Hälgöö säteg<år>d.           4.               Ähr wähl bygder af goda och wähl behåld-
                                                                                                                       na man och ladugårdz huus, beståhr af
                                                                                                                       4 hemman nembl<igen>, Blankwijk, Hässle,
                                                                                                                       Åned och Öra, som iämbwähl sägz afgär-
                                                                                                                       dat wara på Stångby ägor, ähr inrättat
                                                                                                                       med trää och humblegårdar och bru-
                                                                                                                       kas för arrende med ägaren, drager
                                                                                                                       och annan afwell.
Försuarar under råå
och röör.                                        25.  Lööt.                                1/4.            Bytt af kongl<iga> maijt och cronan, råå och röör.
                                                      26.  Smecketorp.                     1/2.       2.  Hafwer egna enskijlte och rörlagde ägor.
                                                      27.  Manstorp                          1/2.
                                                      28.  Håhlsetter.                        1/2.
                                                      29.  Ibid<em>.                        1/2.
                                                      30.  Högsätter.                        1/4.
                                                      31.  L<illa> Biörndahl.             1.             N<ota> b<ene> Brentorp. 83. 
                                                      32.  Gumpekulla.                     1/2.                            L<illa> Hambra 84.
                                                      33.  Holmtorp.                        1.             Pratenderas för af hända på Stångby ägor.
                                                      34.  Hälgsätter.                      1/2.            af befallningzman Larss Persson.
H<er>r Erich Lovisze.                    35.  Holmtorp.                        1.
H<er>r Larss Sparres.                   36.  Gloosetorp.                     1/2.
Landzh<övding> h<err> Ståhlarm.  37.  Rööwijk.                        1/2.
                                                      38.  Kämptorp.                       1/8.                                 
                                                      39.  Tattnetorp.                       1/8.
                                                      40.  Baggebohl.                       1/4.

Oskattlagde torp.                           41.  Wreeten.                                              61.  Broostugan.
                                                     42.  Trägårdz stugan.                                   62.  Roosendahl.
                                                     43.  Ryttinge.                                               63.  Sand stugan.
                                                     44.  Lööt stugan.                                          64.  Blemkella.
Lydt under Hälgö.                          45.  Tegell stugan.                                        65.  Fnösketorp.
                                                      46.  Åwad stugan.                                       66.  Jöns wreeten.
                                                     47.  Olufz torp.                                            67.  Rullsätter.
                                                     48.  Brooeng stugan.                                    68.  Nyttäppan.
                                                     49.  Sijbo stääk st<ugan>.                           69.  Bagges torp.
                                                     50.  Rooper staden.                                     70.  Ibid<em>.
                                                     51.  Siööbonääs.                                          71.  Iniolzdahl.
                                                     52.  Luur stugan.                                          72.  Bengtstorp.
                                                     53.  Jootsätter.                                             73.  Ådalen.
                                                     54.  Herrwreten.                                          74.  Ibid<em>.
                                                     55.  Norrstugan.                                          75.  Kattdalen.
                                                     56.  Wålersund st<ugan>.                            76.  Kafwellbroo stug<an>.
                                                     57.  Norrbygge.                                           77.  Tallstugan.
                                                     58.  Gamell torp.                                          78.  Gubbstugan.
                                                     59.  Håksätter.                                             79.  Kläm stugan.
                                                     60.  Swijnsätter.                                           80.  Siöölöten.
                                                                                                                         81.  Brinck stugan.
                                                                                                                         82.  Måhlar stugan.
                                                                                                                         85.  Hässle stugan.

(Karttext:)
Sättersta.
Stångby.
Fagernääs.
Flugestad ägor in till elfwen.
Tomptekulla.
Ekekulla.
Nynäs äng.
Sättersta äng.
Eneby äng.
Kerr.
Broo.
Nynäs st<uga>.
Målarstugu berget.
St<o>r Ekeby.
Ekebyy ägor på denne sijdan.
Gubbedals.
Grufvor.
Käxell siön.
Löötbärget.
Mörtsiön.
Ahlgrytberget.
Hårss siöön.
Hårss måsen.
Stoor kerr.
Holmsiö berget.
Grytberget.
Swartuna sochn ähr < >.


(Under skalan:)
Scala milliarium.