C5b:21a(Vänstra sidan:)
Till höglofl<iga> kongl<iga_
cammar collegium
detta
Stockholm


(Högra sidan:)
Högwälborne herr grefwe
kongl<iga> maijttz rådh och präsident,
så och hög och wälborne herrar
samptl<iga> cammar rådh.


Kongl<iga> collegiom kan iag ey underlåta att berät-
ta huru såsom kongl<iga> collegium monde af d<en> 22
decemb<er> 1685 ibland andra öfwer rå och röörs
lägenheterne i lijfgedinget giorde för-
fattningar, öfwan Lindholms säthegård,
lagman högwälborne h<err> Herman Fleming
tillhörig och belägen uthi Eskelstuna lähn
och Barfwa sochn resolvera att der under
skulle conserveras, Lindholmen 1/8, Söderby 3
hemman, Spångatorp 1/2, Högberg 1/4, Siötorp 1/4,
Blixtorp 1/2, Bränntorp 1/2 och Biörklunda 1/4
och emedan der hoos dhe skiähl intet andra
ges hwarigenom sådant skiee böhr och wed
närmare undersökiande om desse lägenhe-
ters beskaffenhet iag funnit, det säterie
Lindholmen är funderat uppå ett långt till-
förende skattlagt ottondels torp, Lindholmen
benembdt, uppå Söhrby bohlbyes ägor
                                                       och