C5b:21b(Beskrivning:)
och alt sedan så wähl bohlbyn som the öfrige
ther på belägne hemman och lägenheter
under rå och röörs frijheten förswarat,
altså har effter mitt embetes skylldighet
iag bordt kongl<iga> collegio det samma
communicera och underkasta des be-
pröfwande, huruwijda ofwanbem<elte> Lind-
holms rå och röör nu mehra böre an-
sees, sedan befunnit ähr sätesgården
på ett afgiärda ottondels hemman wara
bygt, hwilket tillförende warit medh
sitt särskillte mantahl i jordeboken in-
fördt, hälst emedan i andre måhl råå
och röörs frijheten är på det sättet af
kongl<iga> collegio blefwen improberat och up-
häfwen, till hwilken ända hoos gående
specification af hoppmon Westphal
underskrifwen till kongl<iga> collegium öfwer-
skickes, hwilken och berättar att inga fle-
re casus finnes uthi lijfgedinget, som äre af samma con-
sideration, hwar om iag och honom ordres gifwit på det
nogaste att undersökia, i det öfrige förblif<e>r,
höglofl<iga> kongl<iga> collegij.

Tienst bered willigste.
<  >
Stockholm d<en> 29
april <1>693.