C5b:21cLindholmen säterij uthi Eskelsstuhna lähn Öster Rekarnes
häradt och Barfwa sokn belägit, är bygt uppå 1/8 hemman
som uppå Sörby bohlbys egor afgiärda hemman är och det
långt tillförande ähn som dhetta 1/8 hemman blifwit
till säthegård bygdt, förswara des sedan underskrefne
hemman på dess råå och röhr, hwilka och i det stånd
och cultur ähnnu är som de af ålder warit hafwa,
          nembl<ige>n.
Sörby   cronohemman                  1.          Sahl<ig> h<err> Christer Rosse
Ibidem,    arf och egit hem<ma>n 1.       } sig tillbytt af cronan.
Ibidem,   frälssehemman               1.
Spångatorp cronohemman            1/2.   
Öfweräng, dito hemman,              1/2.         Sahl<ig> h<err> Christer
Ekedahl, dito hem<ma>n,            1/2.    }   Rosse sig tillbytt
Nabbetorp, dito hem<ma>n,        1/2.         af cronan.
Högberget, dito hemman,             1/4.
Fagerwijk, en stuga.
                                                                 5 1/4 hemman.
Siötorp 1/4, Blixtorp 1/2, Biörntorp 1/2 och
Biörklunda 1/4,  gambla frälssehemman 1 1/2.
                                                                      6 3/4 h<emma>n.
Stockholm d<en> 4 april 1693
                  Johan U. Westphal.