C5b:22



(Rubrik:)
Geometrisch delineation
öfwer
sätherijen Flätna, Gårdnääs och Bront-
häll, till deras rätta och egentiga situation
sampt der under liggiande råå och röörs hemman och torp
och huru wijda dee uti ägor hwar annan ifrån skilde äre,
sampt bohlbyns general råågång med hwad mera i sielfwe
chartan noterat finnes, hwilka äro belägne uti
Jönåkers härad
och
Sancte Nicolaij sochn.
Mätt och rijtat anno 1683
aff
Erick Agner.


Notarum explicatio.
                                                   Hem<man>.
Gen<eral> herr
Carl Siöbladh.       A.  Flätna säteg<ård>.      1.        Hafwer goda man och ladugårds
                                                                                huus, possessor boor här på sielf
                                                                                och med egit folck ok afwel bruka
                                                                                låter.
                                   Råå och röör.
                             B.  Snäcketorp.               1/2
                             C.  Nyyäng.                     1/2
                             D.  Lumsätter.                   1.        Desse warit hijt intill mätne för råå och
                             E.  Kantorp.                    1/4.        röör, men synes med en rännil ifrån
                             F.  Kuggenääs.                 1.         Flätna ägor skilde, hafwandes der
                             G.  Gyllenacka.                 1.    }  jämte hwar sin egen så wijda afwitrat
                                                                                skougz ägor att ingen denn andra
                                                                                med någon åwerkan måå prajudi-
                                                                                cera, oanset inga säkre rååmerken finnas
                                                                                kunna så ähr lijkwäll efter den närmaste
                                                                                anledning som hemptas kunnat, uthprickat
                                                                                och med gårdzens bookstäfwer tecknat
                                                                                hwar gårds tillhörige utmarck ock skoug.
                                  Oskattlagde
                                  torpare.
                            1.  Fintorp.
                            2.  Nytorp.
                            3.  Drängstugan.
                            4.  Krijken.
                            5.  Grimtorp.
                            6.  Lille Flätna.
Dito herres.          H.  Gårdnääs.                     1.  Hafwer tillförende warit et säterije
                                                                           som h<   >  Siöblad nu bruka låter
                                                                           för ladugård och af en bonde till half-
                                                                           na med egin afwel och dragare,
                                                                           denne gård hafwer goda ladugårds
                                                                           huus, men mangården begynner till en
                                                                           del blifwa bristfälligh och förfallin.
                                  Råå och röör.
                             1.  Öhrstijgh.                     1.  Brukas under Gårdenääs råå och röör,
                                                                           men hafwer sin egen afwitrat skoug och
                                                                           andre egor, af hwilka ägor en dehl
                                                                           ähre köpte af cronan och brukas
                                                                           under Siösa herregård.
                                  Oskattlagde
                                  torpare.
                             7.  Syltebäcken.
                             8.  Strandstugan.
                             9.  Nääs stugan.                      Hafwer huarken åker heller äng.
Herr Carl Appel-
green.                   K.  Branthäll säteg<ård>.         Ähr wähl bygder och hafwer åtskilli-
                                                                            ge goda i åbyggningar så wähl i man som ladu-
                                                                            gården. Och brukas med possessorens egen
                                                                            afwel.


(Karttext:)
Eckholms udden.
Byy fiälen.
Uthfield till Branthälla urminnes häfd.
Herrhagen.
Hage.
Branthäll.
Hage.
Öhrstijgsnääs.
Båtsmans stuga.
Hage.
Öhrstijgh.
Denna parck hörer unde Siösa herregård.
Hage.
Kuggenääs, åker och äng innom denna g<amla> gård.
Branhälla hage.
Hage ny intagin.
Hage.
Kantorp, åkergärde.
I denna skougs tract förmenar h<er>r general Siöblad för Gårdnääs och Gyllenacka
    etc böra med Branthälla participera emedan ingen skildnad dess om emellan finnas kan.
Arnöö ägor mööter på denne sijdan.
Syltebäken.
Syltebäcken hage.
Gambla Syltebäckens intagor.
Lumsätter.
Äng.
Äng.
Strandstugan.
Detta gambla rijshag förmenes wara skildnan emellan Branthäll skog och Gårdnääs, men h<er>r generalen
    föregifwer denn skog wara en hage med detta intäpt och i tijden förfallit wordit af wanwördighet.
Mose.
Ledare.
Ledare.
Gyllenacka.
Ny ängh.
Denne ängesparck är utparck, är utfield till Cantorp.
Åker och äng.
Fintorp.
Utmarck.
Hage.
Gårdnää äng.
Hage.
Nytorp.
Flättna ängh, af Snäcketorp underlagd.
Gårdnääs.
Hage.
Gårdnääs ängen.
Wåmben.
Stoortallaren.
Snächetorp hage.
Snäcketorp ängh.
Dreng stugan.
Snäcketorp.
Skougshult stafn.
Flätna ängiar, af Snäcketorp underlagd.
Eenholmen.
Flätna stoora skogshage.
Flätna oxhage.
Prästmo stafn.
Korpholmen.
Stoor Beene ägor tager emoot.
Flätna åker gärden innom denne gädlegård.
Äng.
Korp udden.
Krijktorps äng.
Krijken.
Flätna.
Äng.
Ekholmen.
Hage.
Quisslingen.
Haaf siööns deel mööter.
Flätna ängh.
Hage.
Äng.
Grimtorp.
Ahlholmen.
Högholmen.
Stoor Bene.
Åkergiärde.
Stiernholms wijken.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.