C5b:23(Rubrik:)
Geometrisch
delineation
öfwer
sätherijet Stiernholm
och ladugården Stoora Bene,
med der under ligian-
som pratenderade råå och
röör med hwad mera i sief-
we cartan annoterat ähr,
hwilka ähro belägne uthi
Jönåkers härad
och
S<ankt> Nicolaij sochn.
Mätt och rijtat anno 1683
aff
Erich Agner.


Notarum explicatio.

Öfwersten herr            
Mårten Lindehielm.        A.  Stiernholm säteg<ård>.    1.  Ähr myket wähl bygder hafwandes
                                                                                       3 stoora bygningar i mangården
                                                                                       sampt ladugården af steen
                                                                                       opmurat, inrättat med sköna
                                                                                       trää och humblegårdar, hwil-
                                                                                       ken posseessor med egit folck
                                                                                       och afwel bruka låter.
                                           Råå och röör.
                                     B.  Lilla Bene.                       2.  Ähr till största deelen underlagdt
                                                                                       det öfriga, brukas af torpare,
                                                                                       hwilken by synes wara bohlby.

                                    C.  Basstorp.                       1/2.  Denne ligger i tegskifte med Jämpte-
                                                                                       nääs / som ähr, heller ligger i en
                               {  Rå och röör.                                 annan bohlby / till största delen
                                                                                      sina ängiar.
                                   D.  Diurswijk.                       1/2.  Hafwer sina egna och enskijlta
                                                                                      ägor och skougen på Diurswijks
                                                                                      udden.
                                   E.  Danwijk                       1 1/2.  Ähr afyst och underlagde.
                                        Oskattlagde
                                        torp.
                                   B.  Lilla Bene.                             3 torp.
                                   1.  Danwijk stugan.                     Ett torp, intet åker heller äng
                                                                                     der till.
                                  
Ditto herres.                F.  Stora Bene.                      1.  Brukas för ladugård af
                                                                                     en bonde med största delen
                                                                                     possessorens egen afwel och
                                                                                     dragare, af hwilket hemman
                                                                                     dee bäste ängen ähre under-
                                                                                     lagde. Denne gård ähr bygt
                                                                                     som en gemen bondegård och
                                                                                     hafwer egna enskijlta och aftaka
                                                                                     de ägor.


(Karttext:)
Wijka ägor möta.
Beene äng.
Här tager Arnöö ägor emot.
Hage, brukas unde Stiernholm.
Stoor Bene äng.
Åkergiärde.
Stoor Beene, åker gärde.
Flätna ägor möta på denna sijdan.
Hults och Swan-wijka ägor möta.
Detta äng är lagd under Stienholm.
Lill Bene ängh.
Detta brukas under Stoor Bene.
Denna bäck är skildna emella Lilla och Stoor Bene.
Lill Bene äng, brukat tillförende med Stiernholm unde<r> tegskifte nu underlagt.
Skilliesten.
Åker, nyligen optagen.
Pratenderes denne linie men synes intet skälig, emedan igen1 staf finnas kan.
Denne linie skall hafwa warit bolstada skäl emellan Bene och Basstorp.
Lile Beene åkrar.
Lill Bene åker underlagt.
Stiernholms åkrar.
Stiernholm.
Hage.
Lilla Bene.
Basstorp.
Basstorp äng underlaget.
Äng kerr.
Småholmen.
Äng.
Quarn.
Diurswijk, åker och äng.
Trollholman.
Diurswijks udden.
Danwik stuga.
Danwijk.
Marsswijken.
Danwijk äng.
Sunda och Wijfstadh ägor möta.
Diursgrafwen.
Haf siöön möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________
1Fel för ingen.