C5b:24(Rubrik:)
Delineatio geometrica
öfwer
säterijeth
Mahlstanääs
och
dess hijt intill under råå och röörs privi-
legier förswarade ägor, hwilka äre belägne
uthi
Sudermannland
Willåtinge h<ära>d
och
Forsa sochn
mätt och förfärdigat
a<nn>o 1685
af
Erich Agner.


               Notarum explicatio.

Wählb<orne> h<err> N. U. Preutz.  1.  Nääs.                           1.    Nu Malstanääs, ähr bygdt efter säteriets wilkor
                                                            Quarntorp underl<agt>. 1. } af behåldna man och ladugårdens huus och bewitnes
                                                                                                        som och tillståås att wara afgierda på Mahlsta ägor, hwilket
                                                                                                        brukes med possessoris tienstefolk och afwel.
Pratenderes på R och Q.                   2.  Mahlstadh.                   2.
Oskattlagde torpare.                         3.  Swartsiöötorp.
                                                        4.  Nyybroo.
                                                        5.  Såågar stugan.


(Karttext:)
Hornsunds ägor.
Sätra egor gräntza här intill.
Här möter Spånga egor.
Säfsiööa.
Hage.
Mahlsta.
Uhren lacus.
Quarnsiöön.
Snaggesta egor tager på denne sijdan.
Miöhlq<uarn> och sågh.
Quarntorp.
Hage.
Nääs, Mahlstanääs.


(Under skalan:)
Scalan innehåller 2500 alnar.