C5b:25b(Rubrik:)
Accurata delineatio geometrica
öfwer
sätherijen Håfstad och Mariebärg
sampt ladugårdarne Lindby och Bondegården
och under desse liggiande råå och röörs
hemman och torpare etc, hwilka äro be-
lägne uthi
Jönåkers härad och Biörckwijk sochn,
mätt och rijtat anno 1684
af
Erich Agner.


             Notarum explicatio.
                                                                                   hem<man>.  på uts<äde>.  äng.
                                                                                                       tunl<and>.      lass.
Fru Märta Berndes.                   A.  Håfstad sätegård.        2.                                          Ähr heel wählbygder, hafwandes tränne stoora trä-
                                                                                                                                       bygningar jampte andre nye och kostbahre tarfwe-
                                                                                                                                       huus i mangården sampt goda ladugårdshuus
                                                                                                                                       inrättat med nyttige trää och humblegårdar
                                                                                                                                       och blifwer bruukat af fruuns egit folck och
                                                                                                                                       afwel.
                                                       Råå och röör.
                                                  1.  Löndbärga.                 1/2.           4.
                                                  2.  Dragstad.                    1.             6.
                                                  3.  Fall.                            1.             6.
                                                  4.  Wästeråå.                   1.             5.
                                                  5.  Steen.                         1.            4 1/2.
                                                  6.  Axsiöö.                       1/2.          4.
                                                  7.  Mörtebol.                   1/2.           6 1/2.                     Denne brukas för ladugård under arrende med
                                                                                                                                      possessoris egen afwel och hafwer goda och
                                                                                                                                      behåldna huus både i mann och ladugården.
                                                  8.  Hwijttorp.                   1/8.           2.          7.
                                                  9.  Jänckarkerr.               1/8.           2.         14.
                                                10.  Rommarstorp.             1/8.           2.         10.
                                                       Oskattlagde torp.
                                                11.  Glaaboo.                                 1 3/4.        10.
                                                12.  Högen.                                      3/4.           6.
                                                13.  Brändkerr.                                3/4.         18.
                                                14.  Mååhlkerr.                              1 3/8.        10.
                                                15.  Broostugan.                               1/8.
                                                16.  Erich stugan.                           1.
                                                17.  Nootbindar stugan.

                                                        Uthfrälse hemman.                                                   Denne ähr byt ifrån Håfstad och hafweer
Herr Hen<ning> Falkenb<erg>.                                                                                      sin 1/3 dehls bohbys rättigheet sig förbehållen
                                                 18.  Grofwa.                      1.                                   {     hwilken hijt transporterat ähr. Doch utom något
                                                 19.  Kopparbohl.               1/2.                                        åkommit skifte af ägorne.
                                                 20.  Åminne.                      1/2.
                                                 21.  Hagestugan.                          3 fr.            2.
Herr Nils Kagge.                       22.  Axsiöötorp.                            2.              6.          }  Oskattlagde
                                                 23.  Kohlstugan.                 3.        
Kongl<iga> rådet herr
Christopher Gyllenst<iärna>.     24.  Lilla Åtorp.                  1/4.
Gen<eral> maijorn h<er>r                                                                                               Denne brukas för ladugårdh och till
Wittinghoff.                               C.  Tängebohl.                    1.                                      { halfna af en bonde med possessoris affwel.
                                                                                                                                       Gården / undantagandes 2 små nya stugor / är
Sahl<ig> her Ture Biel-                                                                                                    bygt som en gemen bondegård.
kes arfwingar.                           25.  Åkefora quarn.                         1 1/2.      2.               Räntar 12 s:r miöhl.
Herr Erik Bagge.                      26.  Tängtorp.                                  1.           3.
Jungf<ru> Märtha Sparre.        27.  Smedsbohl.                  1.
                                                                                                                                       Håfsta ägor med dess råå och röör ähro i
                                                                                                                                                                    längden 1/2.
                                                                                                                                                                    bredden 4/9.   }  mijhl.
                                                                                                                                       Lindby ägor med r<åå> och röör { längden 1/2.
                                                                                                                                                                                            bredden 2/9. } mijhl.


                                                                                                           förslag
                                                                                      hem<ma>n.  på uts<äde>. äng.
                                                                                                          tunl<and>.    lass.
Fru Märt Bern-                        D.  Lindby Ladug<ård>.      1 1/2.                                     Ähr een särskilt bohlby och ähr bygder
des.                                                                                                                                 som en annan god bondegård hwilken bru-
                                                                                                                                       kas till halfna af en bonde med största dehlen
                                                                                                                                       posseessoris ägen afwel. Ett half hemman
                                                                                                                                       i detta Lindby warit donation och reducerat,
                                                                                                                                       men omsijder af kongl<ig> mijt och cronan igen
                                                                                                                                       bytt.
                                                     Råå och röör.
                                              28.  Bosebohl.                      1.             6.
                                              29.  Skarndahl.                     1.             5.
                                              30.  Munckeboo.                  1/4.           2.
                                              31.  Bäcketorp.                    1/8.           1 2/3.                     Bytt af kongl<iga> maijt och cronan.
                                              32.  Fagerhult1.                      1/8.           2 1/4.
                                                     Oskattl<agda> torp.
                                              33.  Lyshällan.                      3/8.           7.
                                              34.  Biörnskough.                 3/8.           7.
                                              35.  <Säterstugan>               1/8.           1.

Jungf<ru> Märtha Spar-          E.  Mariabärg.                     4.                                          Hafwer en stoor träbygning sampt åth-
                re.                                                                                                                   skillige andre gode och nytigi bygnin-
                                                                                                                                       gar i mangården sampt goda ladu-
                                                                                                                                       gårds huus, ähr och inrättat med
                                                                                                                                       nyttige trää och humblegårdar och
                                                                                                                                       brukas med jungfruus egit tienste-
                                                                                                                                       folck. Detta säterije består af fyra
                                                                                                                                       hemman såsom 2 1/2 i Mariabärgh
                                                                                                                                       af hwilka 1/2 ähr bytt ifrån Lindbyy
                                                                                                                                       och bohlbys rättigheeten hijt trans-
                                                                                                                                       porterat som för råå och röör rächnas
                                                    Råå och röör.                                                              jämbwähl 1 1/2 h<emman> i Wässby som till största
                                             36.  Ödesäng.                      1/2.            4.                          deelen ähr underlagt.
                                             37.  Torsbroo.                     1/2.            4.
                                             38.  Skuttinge.                     1/2.            5.
                                                    Oskattl<agda> torp.
                                             39.  Wässbyy.                      3.             9.
                                             40.  Ängen.                          2.             8.
                                             41.  Hagestugan.                  1/8.           2.
                                             42.  Trägårds stug<an>.       1/4.           1.
                                             43.  Ödesäng stugan.            1/8.           1/2.
                                             44.  Smedstorp.                   2 1/4.         9.
                                                    Uthfrälse och afgärdade hem<ma>n.
Herr Nils Kagge.                   45.  Öster Torsbro.             1/2.
                                             46.  Hult.                             1/4.                                         Stumbnehemman.


(Under skalan:)
Scala milliarium.


_____________
1På kartan Fagernääs.