C5b:26

(Rubrik:)
Delineatio geometrica
öfwer
säteriet Fougelstadh och dess
egor innom råå och röör som ähre
belägne
uthi
Oppunda häradh
och
Juleta sochn,
mätt och rijtat
anno 1685
aff
Erick Agner.


Notarum explicatio.
                                                                                                           hem<man>.
Admmiralen wählb<orne> h<er>r Erik Siöblad.  A.  Fougelstad sätegård.  4.
Förswarer under råå och röör.                            B.  Mooquarn.                1/2.
Oskatlagde torpare ock backstugur.                    1.  Åttårp.
                                                                          2.  Formar stugan.
                                                                          3.  Kohlar stugan.
                                                                          4.  Låck stugan.
                                                                          5.  Lill stugan.
                                                                          6.  Groopösar stugan.
                                                                          7.  Oluf Erick stugan.
                                                                          8.  Mölnare gården.
                                                                          9.  Bergstugan.
                                                                        10.  Dambstugan.
                                                                        11.  Hage stugan.
                                                                        12.  Källstugan.
                                                                        13.  Putan.
                                                                        14.  Klippstugan.
                                                                        15.  Skreddaretorp.
                                                                        16.  Hammarsmedstorp.
                                                                        17.  Borarstugan.
                                                                        18.  Mogetorp.
                                                                        19.  Diupdalen.
                                                                        20.  Skrypkärr.
                                                                        21.  Skarpåsen.
                                                                        22.  Oluf Perstugan.
                                                                        23.  Suart Petterstorp.
                                                                        24.  Nils Anderstorp.
                                                                        25.  Näästorp.


(Karttext:)
Leedare.
Fäbodbärget.
Fääboosiön.
Staf.
Ledare.
Diupdalen.
Dambkerr.
Näshulta sochn på Rekarna och Hanebärgs ägor.
Måse.
Ringstaafn.
Lång måsen.
Fisklöse.
Lång måsen.
Leedare.
Leedare.
Ökna ägor möta.
Leedare, jordfast.
Staf.
Båtninge ägor stöta på denne sijdan medh Fougestad ägor till samman
Wijesbärget.
Ledare.
Förkastat leedare.
Leedare.
Äss.
Hage st<uga>.
Leedare.
Aspen lacus.
Leedare.
Staaf.
Grufbärget.
Kolare st<uga>.
Åttorp.
Suart Petters torp.
Nils And st<uga>.
Skrypkerr.
Olof Perstorp.
Karpåsen.
Åker.
Formar st<uga>.
Gropösar st<uga>.
Berg st<uga>.
Oluf Eriks st<uga>.
Låck stug<a>.
Lill stugan.
Dam st<uga>.
Quarn.
Mas ugn.
Mölnargården.
Mooquarn.
Gattorp.
Åker.
Äng.
Åker.
Åker.
Äng.
Hage.
Hillerstad heller Lijda ägor.
Fougelstadh.
Hage.
Käll st<uga>.
Putan.
Strömkerr.
Huushällan.
Kläpp stuga.
Skredd<a>r torp.
Ham<ma>rsmed st<uga>.
Borar st<uga>.
Husebyy.
Denne äng för 15 a' 16 år intagen och brukas under Fougelstad.
Leedare.
Leebyy ägor ähre på denne sijdan och en till denne landswägen med Fougelstad ägor gräntzande.
Mogetorp.
Näästårp.
Staaf.
Backa hage.
Staaf.
Juutmåsen.
Denne staafleed behäfdes denne tijden för skildnat emellan Julita och Floda sochnar.
Pijk sten.
Staaf.
Admiralen herr Sjööblad opwiste och denne linie som han wed detta tillfället begärte ad notam
        tages, förmenandes otwifwelachteligen den såsom Fougelstad gamble häfd lageligen återwinna, hwartill
        och någre / här wed eij nödige att införa / andre skähl opwistes och föregåfwes.


(Under skalan:)
Scala milliarium.