C5b:27aNotarum explicatio.

Gouverneuren högwählborne herr
Jacob Flemmings.                         A.  Hånöö sätegård.         2.        Ähr myket wähl bygder, hafwandes ett steen-
                                                                                                       huus sampt wähl bygda träbyggningar i man-
Råå och röör.                               1.   Ermdahl.                    1.        gården för uthan ett flatebuur af steen, ladu-       
                                                    2.  Segerstad.                  1/2.       gården thesslijkes wählbehållen, är och inrättat
Förmedlade.                           {    3.  Ibid<em>.                  1/2.       med trää och humblegårdar, hwilken af possessoris
                                                    4.  Kleens torp.               1/4.       egit tienstefolck och afwell brukat warder.
                                                    5.  Kärr.                          1/2.      Detta säterije beståår af twänne hemman,
                                                    6.  Siöö.                          1/2.       nembl<igen> Koppardahl och Swijnsundh / som befall-
                                                    7.  St<ora> Bärgs.           1/2.      ningzman Gabriell Andersson berättar warit
                                                    8.  L<illa> Bärgs.            1/2.       afgärda på Boos och Segerstad äger, hwilka
                                                    9.  Boo.                          1/2.       med hwar andre hwarcken uthi åker heller
Förmedlade.                           {  10.  Ibid<em>.                 1/2.       äng någon gemenskap haft heller hafwa, skolan
                                                  11.  Källnääs.                   1/2.       dess lijkwähl förr än säterijet bygt och in-
                                                  12.  Skyhle.                      1/2.       rättat  blef uthom klander och åthskildnat
                                                  13.  Haga.                         1.        brukat bådh skogen och muhlbetet samman
Pratenderas på rå och r<ö>r. {   14.  Sanda.                       1/4.      och uthom åkommit skiffte / för uthan een
och ähre bytter af landz-         {   15.  Tranwijk.                   1.        dehl ängar af  Boos ägor och en stoor skougz-
höfdingen sal<ig> h<err> Erik {  16.  Ibid<em>.                  1.        hage af  Segersta som sijdermera äre sätegår-
Sparre.                                   {  17.  St<ora> Stääk.           1.        den underlagde.
Oskattlagde torpare.                   18.  Storrstugan.
                                                  19.  Hultstugan.
                                                  20.  Båtzmans stugan.
                                                  21.  Ingelsta stugan.
                                                  22.  Koppardals stugan.
                                                  23.  Boängz stugan.
                                                  24.  Långnääset.
                                                  25.  Strömsundz torp.
                                                  26.  Horn udden.
                                                  27.  Ibid<em>.
                                                  28.  Ormbärget.
                                                  29.  Dragzwijk.
                                                  30.  Ramsdahl.
                                                  31.  Studzwijk.
                                                  32.  Båtzmans st<uga>.
                                                  33.  Hårsswijken.
                                                  34.  Groop stugan.
                                                  35.  Stääk stugan.


(Karttext:)
Segersta och Gryta sampt Nynääs ägor.
Skyhle.
Segerstad.
Hage.
S<tora> Stääk.
Mååsteena säteries ägor ähre på denne sijdan.
Trubbo fiäln.
Stääköön.
Lille Stääk, lyder till Nynääs.
Segerstad.
Högberget.
Högbärget.
Hage.
Traanwijk.
Källnääs.
Koppardals äng, Stoor ängen.
Boo.
Staaf.
Hage.
Hånöö gård.
Haga.
Kåårholmen.
Kår fiäln.
Kärr.
Bytt från Nynääs.
Boos och Swijnsäters äng.
Trubb moar.
Kleenstorp.
L<illa> Bärg.
S<tora> Bärgh.
Siöö.
Träsket.
Dragswijk.
Ermdahl.
Hage.
Sanda.
Denna charta är.
Sibbo fiähln
Trubbo mooar.
Kråk fiähln.
Manan.
Sibbo Stääk.


(Under skalan:)
Scala milliarium.