C5b:28(Rubrik:)
Delineatio geometrica
öfwer
Stoora Diuhlöö sätheijes ägor, belägne uthi Oppunda härad
och Stora Malm sochn, mätt och rijtat a<nn>o 1684 af Erick Agner.


Notarum explicatio.

Gen<eral> major her Joh<an> Witinghofs.   A.  Stoora Diulö säteg<ård>.    24.        Hafwer een stoor träbyggningh sampt åtskillige andre stugubyggning<a>r
Råå och röör.                                              1.  Näfwertorp.                  1.                och tarfwehuus i manngården och der jempte goda ladugårdsbyg-
                                                                   2.  Luskebohl.                   1.                 ningar, ähr innrätat med nyttige trää och humblegårdar, hwilken
                                                                   3.  Backa.                         1/2.               blifwer brukat af herr gen<eral> majorens och ammiralen herr
                                                                   4.  Sahltorp.                      1/8.               Petter Rosenholms tienstefolk och annan afwell.
                                                                   5.  Malinboo.                    1/8.
                                                                   6.  Kerstinboo.                  1/4.
                                                                   7.  Mauritztorp.                 1/8.
                                                                   8.  Sandbäken.                  1/8.
                                                                   9.  Påhlstorp.                     1/8.
Oskattlagda torpare.                                  10.  Stettin.
                                                                 11.  Bethlehem.
                                                                 12.  Gärtruboo.
Afgärda och uthfrälse hemman.                   13.  Mogetorp.                   1/2.          }  Fru Helena Linds.
                                                                 14.  Lööfåsen.                     1/8.
                                                                 15.  Steensätter.                  1/2.              Gouv<nör> herr Jacob Flemings
                                                                 16.  Nordanåås.                  1/2.              Herr Carl Gyllenpistohl.


(Karttext:)
Öster Diuhlöö ägor tager emot.
Malinbo.
Lööfåsen.
Giersnääs ägor på denne sijdan.
Skiorn.
På denne sijdan tager Chatha rinaholms ägor emot.
Mölnhulta heller Siöholms ägor ähre på denne sijdan belägne.
Mauritstorp.
Sandbäck.
Påhlst<orp>.
Hästhage.
Steensätter.
Järtrubo.
Nordanås.
Sahltorph.
Bethlarehem.
Näsnarn lacus.
Kerstinboo.
Diulö siöön.
Stettin.
Mogetorp.
Näfwertorp.
Stoora Diulö gårdh.
Backa.
Röhäll.
Luskebol.
Backsiöön.
Steensätters ägor möta.

Denne charta är vid kongl<iga>
contoret igenomsedd och skjär-
skådad, som ses af memorialet
under d<en> 14 april 1768.

Desse ägor innehålla uthi  {  längden 5/9.   }   mijhl.
                                           bredden 1/3.


(Under skalan:)
Scala milliarium.


(Över ramen:)
H<err> Gabriel Falkenberg.