C5b:2bNotarum explicatio.

(Kolumn 1:)                               (Kolumn 2:)                                                    (Kolumn 3:)
Öfwersten herr.                          A.  Siöholmen.
Jacob Johan Hanfärs.                       Sätegårdh.       1.                              Ähr wähl bygder af en nyy trä
                                                                                                                byggningh sampt en gamall
                                                        Råå och röör.                                   med dubbla wåhningar
                                                   1.  Molnhult.         1.   9.                        och åtskillige andra gambl<a>
                                                   2.  Måsstorp.        1.   6.                        träbyggningar i mangåden.
                                                   3.  Wärmbohl.       1.   7.                       Jembwähl goda ladugårdz
                                                   4.   Krämbohl.       1.   4 1/2.                  och andra tarfwu huus.
                                                   5.   Åkra.              1/2.  3 1/2.                 Ähr dess uthan inrättat
                                                   6.   Dammen.        1/4.  2.                      med sköna trä och goda
                                                   7.   Herrgölet.       1/4.  2.                      humblegårdar. Detta
                                                   8.   Genna.            1/2.  3.                      sätherije ähr afgerda på
                                                         Oskattlagde torp.                            Målnhult ägor och brukas
                                                   9.   Gänna quarn.         1 3/4.     6.         med possessoris egit folck och
                                                 10.   Wärmbol stuga.      1/28.                  afwell.
Jungf<ru> Äbba Gyllenshiöld.    11.   Dragznääs.      1.   6.


(Kolumn 3:)
Siööholms ägor med dess råå och r<ör>, ähre.  { i längden }  1/3 mijhl.
                                                                           i bredden   
Claastorp ägor med råå och rör, innehålla         { i längd     }  1/2 mijhl.
                                                                           bredd(Beskrivning:)
(Kolumn 1:)                           (Kolumn 2:)                                                             (Kolumn 3:)
Ofwerste herr
Jacob Johan <      >   B.          Claastorp säteg<ård>.  2                                        Hafwer een stoor wählbehållen
                                                                                                                             träbyggning af dubbel wåningh sampt
                                                                                                                             4 st<ycken> andra gambla stugubyggningar och
                                                Råå och röör.                                                        tarfwehuus i mangåden. En god och
                                         12.  Bonnerå.                      1.   6 1/4.                           wähl behållen ladugårdh såsom och trää
                                         13.  Gloophälla.                   1.   6.                               och humblegårdar. Och ähr afgiärda
                                         14.  Knutstorp.                    1.   9 1/2.                          på Bonnerå ägor. Denne gård
                                         15.  Nääs.                           1.   8.                               brukas med possorens tienste-
                                         16.  Backa.                         1.   5.                               folck och egen afwell.
                                         17.  Sätra.                           1.   8 1/4.
                                         18.  Hammarstorp.               1/4.  2 1/4.
                                         19.  Ramsnääs.                     1/2.  4.
                                         20.  Geetskag.                      1/2.  4 1/2.
                                         21.  Blååsnääs.                     1/2.  4.
                                         22.  Steen.                            1/2.  4.
                                       <23> <W>ijk.                       1.   4 1/2.                         Här å lijfstijds frijheet för en fugde.
                                                Oskattlagde torp.
                                         24.  Rosendahl.                    3.   3.
                                         25.  Hagen.                          3.   3.
                                         26.  Skrädartorp.                 1.   1.
                                         27.  Fiskartorp.                    3.   7.
                                         28.  Steenkälla.                    3.   3.
                                         29.  Swijnstugan.                  1.   1.
                                         30.  Grindstugan.                  1.
                                         31.  Tegeslagartorp.             2.   1.


Afgierdade säterijen och uthfrälse hemman på Bonnerå ägor.
                                                                         Hem<man>. T<unnor>. Lass
Öfverst her Haffärs.       C.   Götebohl.                  1.                 9.                    Hafwer goda ladugårdshuus, man-
                                                                                                                        gården bestående af en för 30 á 40
                                                                                                                        åhr opsat trääbygningh, den är
                                                                                                                        nu till hehla innan bygnaden
                                                                                                                        aldeles oferdig, ähr sampt
                                                                                                                        en hop andre träbyningar något
                                                                                                                        gambla, brukas med possesso-
                                                                                                                        rens egen afwel och tienste
                                                                                                                        folck och hafwer warit crono-
                                                                                                                        hemman.
Her Jacob Fleming.        D.   Flemingshof.             1.                 6.
                                     32.  Östdahl.                    1/2.               4.
Her Måns Drake.           E.   Fostorp säteg<ård>  1.                 7
Sahl<ig> landshöfd<ing> her
Erich Sparre arfw<ing>  F.   Boda sätheg<ård>.    2.                9.
Herr Måns Drake.         33.  Kråketorp.                3/8.              2.
                                     34.  Boda torp.                1/4.              2.
Öf<werst> her Gyllenpi-  G.  Stubbetorp.              1.                6.
stohl.                                    Boda quarn.              1/2.              1 3/4.(Karttext:)
Kerr.
Barcksäters ägor möta.
Mose.
Boda siön.
Boda.
Hage.
Götebohl.
Bod.
Flemmingshoff.
Cappell.
Smedstugan.
Skräddar t<orp>.
Lass siöön.
Boda qua<rn>.
Klöfsten.
Kråketorp.
Geetskaag.
Jacobstorp.
Staaf allenast 3 stenar.
Claastorp.
Fostorp.
Bielcken.
Fiskartorp.
Wijk.
Cronones allmenning tager på denne sijdan emot.
Hagen.
Rosendal.
Kalckholmen får allenast 4 steenar.
Göhlen.
Steen.
Knutstorp.
Nääs siöön.
Holm.
Sätra.
Nääs.
Malm sochn medh Stora <   >.
Sätra siöön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Sjöholm 11 p<enninga>r.