C5b:3Notarum explicatio.

Herr Jacob Flemings.           1.   Yxstaholm säteg<år>d.    2.      Beståår af åtskillige ansenliga
                                                                                                  träbygningar och tarfwehuus i man-
                                                                                                   gården, ladugården sammaledes wähl-
                                                                                                   bygder och ähr innrättat med trää och
                                                                                                   humblegårdar, hwilken af en bonde
Råå och röör.                       2.   Öppenskough.                1/2.      med possessoris afwel emot arrende brukat
                                            3.   Linnääs.                          1/2.      blifwer.
                                            4.   Holmängh.                      1/2.
                                            5.   Dufängh.                         1/4.
                                            6.   Myrkärr.                         1/4.
                                            7.   Finntorph.                       1/4.      Fougden på Yxstaholm påstår denne icke
Pratenderes på råå och röör. 8.   Barrön.                           1/2.      mindre ähn dee andra hem<m>an wara på Yxsta-
                                                                                                    holms enskijta ägor optagen, oansedt han med stor
                                                                                                    niding ähr separerat, emedan han äng och muhl-
                                                                                                    bete på denne sijdan hafwer.
Oskattlagda torpare.             9.   Geddwijk.
                                          10.   Nyäng.
                                          11.   Mölnarstugan.
                                          12.   Muurartorpet.
                                          13.   Zachris göhl.
                                          14.   Molckstugan.
                                         


Delineatio geometrica.
öfwer
sätheriet
Yxstaholm
och
der under lydande ägor innom råå och
röör, till alla dess wilkor och lägenheeter
både till watn och land, hwilka ähro belägne
uthi
Södermanneland
Willåtinge h<ära>d
och
Mälöösa sochn.
Mätt rijtat och förfärdigat
1685
aff
Erich Agner.(Karttext:)
Krämnääs ägor tager här emot.
Barrön.
Zachris gölet.
Nijdingen lacus.
Skattehemmanet Staaf egor.
Murartorpet.
Molk st<ugan>.
Holmängh.
Dufnääs.
Staafsiöön.
Myrkerr.
Yxsta siöön.
Lindenääs.
Yxstaholm.
Öppinskough.
Nyängh.
Wäsbyy ägor tager emot.
Quarn s<tuga>.
Fintorp.
Quarn.
Määlöösa siöön.
Gäddwijk.
Smååsiöön.
Skijringe skogh och marck möter.
Talga ägor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.