C5b:31(Rubrik:)
Delineatio geometrica
öfwer
säteriet Sparreholm och dess
hemman och andre lägenheeter innom råå
och röör, hwilka ähro belägne uthi
Södermanneland,
Willåttinge
Oppunda härad
och
Hyltinge sochn,
mätt och förfärdigat
anno 1685
aff
Erik Agner.Notarum explicatio
.
                                                              hem<man>.
Herr Bengt Sparres.    1.  Sparreholm.           4.   Hafwer 3 anseenliga trääbygningar och åtskillige tarfwehuus i mangården
                                                                           deslijkes goda ladugårds huus, innrättat med nyttige trää och humble-
                                                                           gårdar, detta säterie består af 4 hemman nembl<igen>, Hyltinge by sampt
Råå och röör.              2.  Kyreniebohl.       1/2.   en deehl åker af Gierdsbohls ägor underlagde, hwilket brukas med
                                   3.  Giertsbohl.          1/2.   possessoris tienstefolk och afwel.
                                   4.  Skarfnääs.           1.  
                                   5.  Nytorp.               1/2.
                                   6.  Kambohl.            1/4.   Ännu 1/4 af detta hemman på Carllunda ägor belägen.
                                   7.  Smedsbohl.         1/2.
                                   8.  Lijflinge.              1/2.
Oskattlagda torpare.    9.  Högsiöön.
                                 10.  Skräddarstugan.
                                 11.  Åboo.
                                 12.  Kroonsäter.
                                 13.  Timnääs.
                                 14.  Tappnääs.
                                 15.  Långnääs.
                                 16.  Rååstock.
                                 17.  Ibidem.
                                 18.  Lille Smedsbol.


(Karttext:)
Backa.
Carllunda.
Grijsmåsen.
Eneboga sampt Snösewad ägor möta.
Högsiöön.
Krypsiöön.
Här tager Carllunda ägor.
Hage.
Prästg<ård>.
Hyltinge k<yrka>.
Ladugården.
Torpawijken.
Töfwerstad ägor möter.
Sparreholm.
Hult.
Nykelwijken.
Ruudsiön.
Hallabroo ägor.
Båven lacus.
Quarn.
Ramsbärgs kommer på denne sijdan.
Wahlsunds råå och röörs ägor äre på denne sijdan belägne.
Ruudsiöön.
Swijnöön, Swinöön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.