C5b:33(Rubrik:)
Geographisch
delineation på Rinckesta
sätherijes råå och röör,
belägit på Östre Rekarne och
Ährla sochn.
Rijtat af Hans Ranie.


(Nedre högra hörnet:)
Är till märckiandes att här ära uppsat-
te twenne rågångar, uthaf huilcka
dhenn som innanföre är uthwijses
af cronones betiänte och seijes wara
Rinckesta gårds rätta råå och röör.

Scala innehåller 1000 swenske alnar.


(Karttext:)
Höghåls stafven.
Heetorps egor på dhenna sijdan.
Griselbergs stafven.
Siöände.
Mågla.
Möckle by.
Östre Hedmora egor på dhenna sijdan.
Medie.
Norre siön.
Skinnar wreten.
Röose1 spolierat.
Stentorp.
Sågartorp.
Staf.
Hullt.
Engh och beetes marck.
Norre sågan.
Rööse spolierat.
Lijda.
Södre siön.
Femm stena staf.
Södre sågan.
Nolängs siön.
Röse.
Siggesäthers torp.
Östre Rekare härads allmenningh.
Hellsingh torp.
Fem stena staf.
Vijsare.
Herrgårds engh.
Rinckesta herrgårdh.
Ladugården.
Uthi dhenna måse stöta Öster och Vester Heedhmora medh Rinckesta coh Black-sta egor tillsammans.
Herrgårds hästhaga.
En lijten ååh.
Vijsare.
Hymåsn.
En spolierad staf.
Skiärsiön.
Muncke stuga.
Fem stena staf.
Blacksta engh.
Nolängs torp.
Öckna.
Mölnar torp.
Vijsare.
Nolängs rööse.
Svart siön.
Siggesäters stafven.
Öckna.
Fem stena staf, ligger i ett dijke.
Måhlar stuga.
Karlemo.
Blacksta egor.


_____________
1Fel för rööse.