C5b:34(Rubrik:)
Geographisch
delineation på Lindholmens och
Probstöckna sätherijens råå och röör,
belägne i Eskelstuhna lähn och Barva
sochn på Vestre Rekarne, huruledes dhe
emot allmenningen och dhe andra bya egorne stöta.
Rijtad af Hans Ranie.


(Karttext:)
Här tager Ribbingelunds egor moot.
Sahlbiörcks engh.
Yttersta och Skiäggesta bya egor.
Hösåker.
Östre1 Rekare härads allmenningh.
Barva öhr.
Torn siön.
Skiäggesta.
Säby.
Cronones kalck ugn.
Nosse siön.
Brokierr.
Knecht st<uga>.
Yttersta.
Säby kyrckia.
Näbbetorp.
Väl siön.
Barckzäters holme.
Barckzäter.
Kallkulla.
Stenzäter.
Brookierrs holme.
Biärtorp.
Söderby by.
Staf.
Staf.
Backstuga.
Ringmur.
Tegelbruk.
Tegel torp.
Fogelvijk.
Högberg.
Damm kierr.
Engh.
Staf.
Staf.
Nybygge.
Orrmåsn.
Staf berg.
Staf.
Staf.
Åhstorp.
Skogstorp.
Staf.
Kiälla.
Lindholms säthesgårds egor.
Ladugård.
Sågh.
Lindholmen.
Öfverängh.
Dammtorp.
Staf.
Siötorp.
Mälaren, södre fiärd.
Staf.
Grindstuga.
Dansktorp.
Prästorp.
Staf.
Damsvijk.
Vadh.
Såghdamm.
Damstorp.
Sågh.
Harzäter.
Spång siön.
Apal eng.
Qvarn siön.
Dammtorp.
Harphuus.
Kielltorp.
Damsåhs.
Stubbkiärr.
Bondöckna.
Dröttja eller Långsvedh.
Ring röse.
Södre Lida.
Probstöckna.
Lijda.
Staf.
Eekedahl.
Röse.
Landsvägen till Eskelstuna.
Hiortron måse.
Kiänninge.
Närockna.
Staf.
Staf.
Christina torp.
Härads sochn, Åkers häradh, Snytberga egor.
Eskelstuna lähn.
Eekedrogs stafverna.
Elgebärgh.
Probstöckna egor.
Bondöckna siön.
Bondöckna egor.
Limslätt.
Röse.
Staf.
Staftorp.
Ecklund.
Stoor ööhn.
Knudstorp.
Öcknatorp eller Järpebergh.
Jarpebergh.
Röse.
Folcketorp.
Åkers härads allmenningh.
Fogelkiärr.
Fogelöö.
Staf.
Fogelsiön.
Staf.
Gafvelmåse.
Gafvel siön.
Gripsholms lähn.
Hagby holme eller Gran holmen.
Häggåhs uddn.


(Vid skalstickan:)
Sw<enska> alnar.

______________
1ändrat från Vestre.