C5b:39(Rubrik:)
Rijtningh på
Fyholms säthesgård
tillika med dhet som dher under begripes
innom rå och röör, belägen på Östre Rekarne
och Jäders sochn, giord af
H<ans> Ranie.


(Nedre vänstra hörnet:)
Uthi Svartsiö och Lööt engiar äro tvenne
tompte ställen hvarest tillförende byar
hafva stådt, uppå hwilckas egor
oförgrijpligen Fyholms säthesgårdh
synnes vara uppbygd.


(Karttext:)
Biörsundh.
Humblegård.
Tegelbruuk.
Trägårdh.
Trägårdh.
Fyholms herrstu-ga.
Åker.
Herrgårds engh.
Åker till Fyholms byn.
Engh till Fy-holms nybygge.
Södre fiärdh.

Eekhammar.
Svartsiö engh.
Svartsiö giärde.
Fyholms säthesgårdh.
Trägårdh.
Hamptäppa.
Humble gårdh.
Ladugårdh.
Lööt giärde.
Engh.
Stenhuggar torp.
Täppa.
Herrgårds åker.
Herrg<årds> åker.
Åker till Fyholms nybygge.
Åker till Fyholms by.
Engh till Fyholms by.
Åker till Fyholms by.
Engh till Fyholms byn.
Oxnöö hage.
Oxnöö engh.

Väfle egor.
Svartsiö tompteställe.
Svartsiö engh.
Diurgård.
Lööt engh.
Engen Rogg.
Fyholms nybygge.
Muhlbeete till Fyholms byn.
Fiskar torpen.
Mågla egor.

Hettinge egor.
Torp.
Oxlöts eng.
Eng till Präst-gården.
Engh till Fy-holms by.
Oxlöts egor.