C5b:4Delineatio geometrica
öfwer
säterijet Erichsbärgh och der underhörige
råå och röörs hemman sampt oskattlagde torpare jämte hwad mera i sielfwa
cartan widlyfteligare annoterat ähr, hwilka ähro belägne uthi
Oppunda härad
och Stoora Malm sochn.
Mätt och rijtat anno 1683 aff Erich Agner.


Notarum explicatio.

Kongl<iga> rådet och öfwerståt-
hållaren högwählb<or>ne herr Christo-
pher Gyllenstierna.                                 A.  Erichsbärgh.                   1.  Hafwer et stort nyligen opbygt steenhus
                                                                                                              som till största delen ähr kommit till så
                                                                                                              perfection och fullbordan, sampt andre
                                                                                                              nyttige trääbygningar i mangården. Såsom
                                                                                                              och goda ladugårds huus hwilken
                                                                                                              brukas med posseessorens tiänstefolck
                                                                                                              och egen afwel.
                                                                   Råå och röör.
                                                             B.  Zachristorp.                   1/2
                                                             C.  Marcustorp.                  1/2.
                                                             D.  Söderkerr.                    1/4.
                                                             E.  Bogtorp.                        1.
                                                             F.  Melå.                             1/2.
                                                             G.  Lilla Åtorp.                    1/4.
                                                             H.  Pälltorp.                         1/4.
                                                             I.  Olstorp.                           1/8.
                                                             K.  Skagsiöstugan.               1/8.
                                                                  Oskattlagde torp.
                                                             1.  Nystugan.
                                                             2.  Starrhult.
                                                             3.  Timmermon.
                                                             L.  Kråketårp.                     1/4.   Pratenderas på råå och röör, men
                                                                                                                ähr affgiärdat på Öfwerby ägor, doch
                                                                                                                hafwer sina angia på Erihsbärgs ägor
                                                                                                                belägne.


(Karttext:)
Juulforss.
Quarn.
Erichsbärg siön.
Trollholmen.
Zachristorp.
Erichsbärg.
Kråcktorp.
Walla byy ägor tager emoth.
Erichsbärgz.
Åker och ängh.
Bogtorp.
Staaf.
Denne bäck är skildnat emella Åtorps ägor och Melå.
Hage.
Melå.
Åtorp.
Marcustorp.
Hästhage.
Äng.
Enbogan.
Äng.
Sloug hage.
Äng.
Åtorp äng.
Äng.
Melå äng.
Erichsbärgs.
Timmermon.
Äng.
Äng.
Dunetorp äng.
Kråcktorp äng.
Pältorp.
Olstorp.
Staaf, rubbat.
Äng.
Solbärga ägor mötha.
Staf.
Skagsiöstugan.
Sörkiärr.
Scagsiööbärg staaf.
Åker, äng och hagar.
Starrhult.
Sägs wara staf ligger ibland andre stenar.
Grönbärga.
Nybygge.
Biörckwijk sochn möter på denne sijdan.
Staaf ligg bland andra stenar.
Lobärgz häll.


Till följe af kongl<iga> kammarcollegii
utdr<ag> af prot<tokoll> d<en> 24 martii 1768 är den-
ne charta vid k<ungliga> contoret igenom-
sedd och skjärskådad, som ses af me-
morialet d<en> 14 april 1768.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Ovansidan av ramen:)
H<err> Gabriel Falkenberg.