C5b:48textKiörkebohl eng halft, förswares på Ekehåfs rå och röör, som oforgripl<igen> intet
ligger på Ekehåfz ägor efter som stafledhen uthwijsar, uthan haf<e>r för detta
legat till Skienda by ifrån hwilken Kiörkiebohl medh syhn wunnen är.