C5b:49(Rubrik:)
Geographisch delineation

Eekhåffs sätherij, belä-
git i Daga härad och Biör-
lunda sochn, rijtadh
aff
Hans Ranie.


(Karttext:)
Viby.
Tibble.
Vänja.
Biörn ängh.
Eek spade.
Öija ängh.
Öija by.
Öija åker.
Eng som lyder till herrgården.
Stoor siön.
Närlunds egor.
Kalf holmen.
Stoor siön.

Biörnhage och dess egor.
Vänja sätherij.
Uthi dhenna skogh hafver Skienda by tillförende haft1 sin fångskogh.
Bresäther.
Bresäthers skierf.
Staf.
Moss stuga.
Torp.
Kohage.
Engh till Kiyrc-kiebohl.
Åker.
Engh.
Åker.
Eekhåffs säthesgård.
Ladugårdh.
Trägård.
Engh.

Staf.
Prästegården och dhes egor.
Kiyrckiebohl.
Biörlunda kiyrckia.
Kiyrckie siön.
Skienda egor.
Skienda udde.


(Vid skalan:)
Alnar.


_______________
1Fel för haft?