C6:101-102

                                                                                       
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                             
A            Arbotna  Skatte    Skiärhemman  3                                        
B            Norregärdett    Uthsädhe                                   14 tunnor      
C            Södergärdett.   Uthsäde                                     12 tunnor      
         1   Norregården.   haffwer i byamåhl 27 alnar        
              Såer i Norregärdett                                           4  tunnor      
              I Södregärdett                                                   3 ½               
         2.  Millangården haffuer i byamåhl                           17 alnar        
              Såer i Norregärdett                                           3 tunnor       
              I Södergärdett                                                   2 ½ tunna     
         3.  Södregården haffuer i byamåhl                           35 alnar        
              Såer i Norregärdett                                           7 tunnor       
              I Södergärdett                                                   6 ¼ tunna     
D            Engh til Arbotna                                                                     
              höö til Norregården                                           30 lass          
              Til millangården                                                 40 lass          
              Till Södergården                                                60                 
E             Engh ligger till alle 4 gårdarne i Mikrum.                                  
              Effterskrevne Holmer och Skiär ligga til Arbotna                    
              Östersijdan.   Kåperön.  Wahrön.  Fåröhn.                             
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Fårfiälen   aff haffwett                                                                           
Mikrön Siön                                                                                         
Elffznabben tager straxt här widh.