C6:109

                                                                                                                                                                                 
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Stuteby.                                                                                 
1             Skattehemman     ½                                                              
               hafwer i byamåhl                                               25 alnar        
B            Uthsädhe i Norregärdett                                    7 tunnor        
C            I Södergärdett                                                   6 tunnor        
               hafwer och i Norre Stuteby en uthiord                                   
               kallas Täppåkern och finns igen  Folio                                      
               praterito.                                                                                
D            Kärrwaldz Engh til                       35 lass          
               I Stens Engen hafwer han Enge                                               
               skiffte effter såsom i åkeren.                                                    
                                                                                                            
               Notarum Explicatio                                                                
2             Ibidem.   Cronohemman  ½                                                   
               hafwer i byamåhl                                               21 alnar        
B            Uthsädhe i Norregärdett                                    6                   
C            I Södhergärdett                                                 4 tunnor        
D            Kärrwaldz Engh                                                30 lass          
               I Stens Engen hafwer han Enge-                        
               skiffte såsom i åkeren.                                                            
                                                                                                            
               Til föreskrevne hemanen är gott uthrumme                              
                medh Skogh,  Intet fiskewatn uthan                                         
                i Skogz Siögarne.                                                                   
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
lerjordh