C6:11

                                                                            
 
(Rubrik:)        Sootholms Häradt                                                           
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Hvalsta[1]  Skattehemman  2.  Frelsehemman 1 vnder Töresöö
              1 och 2 Haffua hwar i byamåhl                                               
                                                                   22 alnar                            
              3   Frelsehemman   1  hafwer i byn    17 alnar  
B            Östergärdett. uthsäde                                        19 tunnor      
C            Wästergärdett.  uthsäde och                              19 tunnor      
              Uthsädhe i hwarthera gärdet til hwar-                                      
              thera af Skattehemmanen                                   6 ¾ tunna     
              Til frälsehemmanet                       5 ¼ tunna     
D           Hvalsta[2] Engier Slett Skönwald.                        
              Höö till hwarthera Skattehemman                      90 lass          
              Til Frelsehemmanet                                            80 lass          
                                                                                                            
              Til föreskrevne Hvalsta[3] är godh bådhe tim-                           
               merskogh och annor. Sampt och gott                                      
              fiskewatn i Saltsiön                                           
                                                                                                            
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
Straxt här tager Sanda gärdhe wedh.                                                     
Här tager Tiursta gärde wedh.
 [1] Qwalsta överstruket ms

[2] Qwalsta överstruket ms

[3] Qwalsta överstruket ms