C6:111

                                                                                                                                                              
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Frölunda.                                                                                         1    Skattehemman                                                                      
         2.   Frelsehemman         bådhe lijka stora i åker och Engh.           
              Uthsädhe til hwarthera hemmanet                      
B            i Östergärdet                                                     6 ½ tunna     
C            I Wästergärdett                                                 5 ½ tunna     
D            Skenwaldz Engh till hwar                                   45 lass          
              Skattehemman hafwer dessföruthan i                                     
              Sky Engen                                                         15 alnar        
              och finns dess qvalitet igen folio.                        
              Skogh och fiskewatn i Skogz Siögharna                                  
              på Skoghen.                                                                           
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
lettiordh                                                                                                
På dhenne sijdan tager Aska gärde wedh.