C6:113-114

                                                                         
(Rubrik:)        Sorunda Sochn                                                               
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
.                                                                              
A            Fullebro    Cronohemman  5.                                                 
              3.  Aff föreskrevne hemanen äro lijka stora bådhe                  
              i åker och Engh och hwar hafwer i byamåhl                             
                                                                                       16 alnar        
B            Uthsädhe til hwart heman i Östergärdet             6 1/8 tunna    
C            I Wästergärdett                                                 6 tunnor        
D            På noterade fiäll såes til Österg                          2 ½ tunna     
              tilsamman åt hela byen                                                            
E             Engh af kärrwaldh til hwar gårdh höö                 40 lass          
              2.   Aff föreskrevne heman äro och lijka stora   
              och hwar hafwer i byamåhl                                13 alnar        
B            Uthsädhe til hwart heman i Östergärdet              5 1/8 tunna    
C            I Wästergärdett                                                 5 tunnor        
D            Kärrwaldz höö                                                  30 lass          
              Föreskrevne hemanen hafwer Skogh och uthmark                  
              nogh, fiskewatn lijtet.                                                              
F             denne Engh kommer Billesta till hwars                                     
              qvalitet finnes igen på Billesta afrijtning                                    
              Folio   117.                                                                            
G            Engh kommer Billesta och Kiästa till                                       
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                 
H            Eneby                    Skattehemman  1.                                    
                                            Frälsehemman  1.                                     
1             Skattehemman                                                                      
               hafwer i byamåhl                                               35 alnar        
I             Uthsädhe dhet ena åhret                                    6                   
K            dhet andre åhret                                                7 ½ tunnor    
L             Kärrwaldz Engh till                      40 lass          
                                                                                                            
2             Frelsehemman                                                                       
              hafwer i byamåhl                                                24 alnar        
I              Uthsädhe dhet ena åhret                                    4 ¼ tunnor    
K           dhet andre åhret                                                5 ½               
L             Engh til                                                              30 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwer gott uthrum medh Skogh              
              och fiskewatn til nödtårfften i Fagersiön                                   
              på Skogen.                                                                            
                                                                                                            
M           dhenne ängh kallas Vff Engen kommer Kiästa byn                   
              till kärrwaldz höö tilsamman                               12 lass          
                                                                                                            
 
(Karttext:)                                                                                           
    
Här tager Kiälesta gerde wedh                                                           
NB.  Denne Engh lyder till Kiästa                                                          
Här Swarer Trålesta ägor emot på näste Rumett                                    
lerjord                                                                                                  
lerjordh                                                                                                
Här tager Billesta gärde wedh.                                                              
Här swarar Billesta Engh emot.