C6:115

                                                                                             
                                                                                      
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Kiästa                    Skattehemman   1                                    
                                            Frelsehemman   1                                     
                                            Cronohemman   ½                                   
1             Skattehemman                                                                      
B            Uthsädhe i Wästergärdett.                                 9 ½ tunna     
C            I Östergärdett                                                    9 ¼ tunna     
              Engh bådhe hema och borta til                           50 lass          
              Til Skattegården är uthfiäll i Göstängen                                
              4 stenger bredh.                                                                     
2            Cronohemman    ½                                                                
B.C.       Uthsädhe hwart åhr                                           4 ¼ tunna     
              Engh                                                                 25 lass          
3            Frelsehemman                                                                       
B.C.       Uthsädhe hwart åhr                                           3 ¼ tunna     
              Engh till                                                             20 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne hemanens byes Enger äro                                  
              afrijtade en på Stenby afrijt-                                                  
              ningh  Folio.                                                                           
              Den andre Lille Engen på Fulle-                        
              bro afrijtningh.  Folio  113.                                                     
              Föreskrevne hemanen hafwa och Enge                                   
              Skiffte ihop i Vfengen.                                                            
              Skattehemmanet  har dhär                                5 ½ stenger   
              Frelsehemmanet                                               2 ½               
              Cronohemmanet                         2 stenger                            
               Skogh och uthmark til nödtårfften                      
              Intet fiskewatn.                                                                       
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
På dhenne sijdan tager Stenby gärde wedh.                                           
D. noterade åkerfiällen lyda til östergården i aska                                  
Aska gärd(e)                                                                                        
leerjordh                                                                         
Här tager Frölunda gärdhe wedh