C6:116

                                                                                      
    
(Rubrik:)        Sorunda Sochn                                                               
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A  Gudheby.   Cronohemman  3.                                                         
              alle lijka stoora bådhe i åker                                                   
              och Engh.                                                                               
B            Uthsädhe i Wästergärdett til                                                    
              hwart heman                                                      6 ½ tunna
C            Uthsädhe til hwart heman                                                        
              i Östergärdett                                                    6 ¼ tunna     
D            Engh bådhe hård och kärrwaldh                        
              til hwart heman                                                  35 lass          
                                                                                                            
              Til föreskrevne hemanen är ingen synner-                               
              ligh läghenheet med Skogh och uth-                                        
              mark:  uthan som dhet äro medh                       
              hank och stöör inhägnade.                                                      
              Fiskewatn i Saltsiön:  Men dhe måste                                      
              dherföre göra dagzwärken åth                                                
              herregårderna.                                                                        
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Här tager Tyrfwe Engh wedh.                                                               
Sank Engh.                                                                                           
Lettjordh                                                                                              
Här Swarer Oxla och Tårpa Engh emoot.                        
Swartmylla                                                                                           
På dhenne sijdan tager Oxla Enghager wedh.