C6:117-118

                                                                                         
    
(Rubrik:)        Sootholms Häradt   Sorunda Sochn                                
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Billesta                   Skattehemman   1                                    
                                            Cronohemman   ½                                   
1             Skattehemman                                                                      
              hafwer i byamåhl                                               29 ½ alnar    
B            Uthsädhe i Wästergärdett                                  13 tunnor      
C            I Östergärdett                                                    11 tunnor      
D            kärr och hårdwaldz höö                                     90 lass          
              Skattehemman hafwer Engeskiffte i Göst Engen                     
              och Dyengen hwars qvantitet finns igen                                    
              på Fullebro afrijtningh  Folio 113.                     
2             Cronohemman                                                                      
               hafwer i byamåhl                                               14 alnar        
B            Uthsädhe i Wästergärdett                                  6 ½ tunna     
C            I Östergärdett                                                    5 ½ tunna     
D            Kärrwaldz höö                                                  40 lass          
                                                                                                            
              Skogh och uthmark, wästersijdan om                                      
              byen   fiskewatn i Saltsiön.                                                      
                                                                                                            
              På Fullebro afrijtning Folio 113 finnes                                     
              någre Engier som lyda hijt til Billesta                                        
                                                                                      
Notarum Explicatio
                                                                               
E             Tyrffwe.                 Skattehemman   1                                    
                                            Frelsehemman   1                                     
1             Skattehemman                                                                      
               hafwer i byamåhl                                               48 alnar        
F            Uthsädhe i Wästergärdett                                  10                 
G            I Östergärdett                                                    7 ¾ tunnor    
H            Engh bådhe hård och kärrwald                          100 lass        
2             Frelsehemman                                                                       
               hafwer i byamåhl                                               31 alnar        
F             Uthsädhe i Wästergärdett                                  8 tunnor       
G            I Östergärdett                                                    5 ¼ tunna    
H            höö                                                                   68 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne hemmanen äro godhe Sädhes-                           
              heman bådhe til åker och Engh.                                              
              Skogh och uthmark sampt fiskewatn                                       
              i Saltsiön                                                                                
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Här Swarar Fullebro Skiffte emot.                                                        
NB. I denne Engen hafr Cronohemmanet intet: uthan      
Skattehemmanet ensamal.                                              
NB         hårdwaldh                                                                              
              Här[1]                                           
              Fullebro gärde och Eng straxt emot.                                        
               leerjordh.                                                                               
              Kärrwaldz Engh                                                                     
              På dhenne sijdan haffwa the sin skogh och uthmark.                
              Godh jordh                                                                            
              kärrwaldh                                                                              
              Godh hårdwaldz Engh byrdigh                                                
              Här Swarar Gudeby Eng emot.
 [1] Papperet trasigt