C6:119

                                                                                             
                                                                                                            
Notarum Explicatio
.                                                                              
A            Fräxsta                  Skattehemman                                         
                                            Frelsehemman                                          
1            Skattehemman                                                                      
B            Uthsädhe i Östergärdett                                     11 ¾ tunna   
C            I Wästergärdett och                                           11 ¾ tunna   
D            hårdwaldz höö                                                   50 lass          
2            Frelsehemman                                                                       
B.C.       Uthsädhe til hwarthera gärdett                            5 ¼ tunna     
D            höö                                                                   20 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne hemanen hafwa torfftigh Skogh och uthmark       
               sampt fiskewatn i Saltsiön.                                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
På dhenne sijdan Swarar Fijtuna Engh emot.                                         
leriordh                                                                                                
Här swarar Bråns-                                                                                
berga Eng emot.