C6:121-122

                                                                                                                                                                             
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Ottersta.                Skattehemman                                         
                                            Frelsehemman                                          
                                            Cronohemman                                         
1             Skattehemman                                                                      
B            Uthsädhe i Wästergärdett                                  7 tunnor        
C            I Östergärdett                                                    6 tunnor        
D            Hårdh och kärrwaldz Engh                                50 lass          
                                                                                                            
2            Frälsehemman                                                                       
B            Uthsädhe i Wästergärdett                                  5 tunnor        
C            I Östergärdett                                                    4 ¾ tunna     
D            Hård och kärrwaldz Eng til                                35 lass          
                                                                                                            
3            Cronohemman                                                                      
B            Uthsädhe i Wästergärdett                                  6 tunnor        
C            I Östergärdett                                                    5 ¼ tunna     
D            Hård och kärrwaldz Engh till                              40 lass          
                                                                                                            
              Skogh och fiskewatn til nödtårfften.                                        
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Oxla                                                                                      
1.2.                Skattehemman bådhe lijka stoora.                                  
C            Uthsädhe til hwart heman uthi                                                  
              Östergärdett                                                      7 ¼ tunna     
B            I Wästergärdett                                                 8 tunnor        
D            kärr och hårdwaldz Engh til hwart                                           
              heman höö                                                        50 lass          
                                                                                                            
3             Cronohemman                                                                      
              hafwer en Skatteuthiord inne medh Cronohemman                 
              åkerskiffte:  eliäst när hon uthbrytes
[1]                                       
              afdrages blifer cronohemman lijka stoort medh 
              ett af föreskrevne Skattehemman nämbligen i bya-                 
              måhl   27 alnar                                                                       
              Uthsädhe til Cronohemman medh uthjorden uthi                     
C            Östergärdett                                                      10 ¾ tunna   
B            I Wästergärdett                                                 11 tunnor      
C            kärr och hårdwaldz höö til                                 80 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne hemanens uthmark löper                                    
              Wästersijdan om byen lijka medh                                           
              Otterstas.  Fiskewatn i Saltsiön                                               
                                                                                                            
              Til föreskrevne hemanen ligger och en Engh                            
               widh Brånsberga som på samma papir                                    
              och Figura som Brånsberga är afrijtat                                      
              på, står noterat, och dhes qvantitet                                          
              finnes dhär igen    Folio  120[2].                                                
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
På dhenne sijdan om åhn tager straxt Tårpa Engh                                  
och gärde wedh.                                                                                   
På dhenne sijdan Swarar Gudeby ängh emot.                                        
leerjordh                                                   
Lettjordh                                                                                              
På dhenne sijdan haffwa dhe sin uthmark nider åth Siön.  
lerjordh                                                                                                
hästhage                                                                                               
Torpa Engh                                                                                          
Här Swarar strax Wäffzla gärde emot
 [1] Härefter oläslig text

[2] 120 skrivet i blyerts