C6:123

                                                                                                                                                                                
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Wäffzla.  Skattehemman   2.                                                  
1             Storegården är                                                                       
               hafwer i byamåhl                                               60 alnar        
B            Uthsädhe i Norregärdett                                    9 ½ tunna     
C            I Södhergärdet ochså                                        9 ½ tunna     
D            Engh af hårdwaldh och kärwaldh  70 lass          
                                                                                                            
2             Lillegården                                                                             
              hafr i byamåhl                                                    30 alnar        
B            Uthsädhe i Norregärdett                                    4 ½ tunna     
C            I Södhergärdett                                                 4 ½               
D            Engh af hård och kärrwaldh till     35 lass          
                                                                                                            
              Föreskrevne hemanen hafwa sin uthmark                               
              Wästersijdan om byn, fiskewatn                        
              i SaltSiön.                                                                              
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
Wäster Engen hårdwaldh                                                                      
På dhenne sijdan tager straxt Oxla gärde wedh                                      
leerjordh                                                                         
Rankesta ägor.                                                                                     
Tybble Engh                                                                                         
Starrbotn                                                                                              
kärrwald