C6:125-126

   
(Rubrik:)        Sorunda Sochn                                                               
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
Tårp                                                                               
Cronohemman   6.                                                                               
Alle lijka stora.                                                                                     
Uthsädhe dhet ena åhrett til                                             
hwart heman                                              6 ½ tunna                           
Uthsädhe til hwar thera hema-                                                               
nett dhet andra åhret                                  5 ½ tunna                           
Hård och kärrwaldz Engh til hwar-                                                        
thera hemmanett                                                              30 lass          
                                                                                                            
     Föreskrevne hemanen hafwa sin Skogh                                           
     och uthmark räcker nedh åth                                                            
     Hanewäghen.                                                                                   
     Fiskewatn hafwa dhe intet                                                                
     uthan måste tillijta andra.                                            
                                                                                      
Notarum Explicatio
                                                                               
E             Sorunda Prästegårdh.                                                             
              Ligger affiällett medh åker i hwart                      
              gärdett.                                                            
F             Uthsädhe dhet ena åhrett                                   2 <…>[1]        
G            Dhett andra åhrett                                              12 <…>       
H            Prästgårdens Engh af hårdwaldh   150 <…>     
              medh Tårpa Enger                                            
I              Enghage til Prästegården.                                                        
                                                                                                            
              Dessföruthan hafwer och Prästegården                                   
              i Tårpa Enger Enge teger och ( )                       
              Medh Skogh och fiskewatn lijka                       
              läghenheet medh Tårpa.                                                          
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
              
I dhenne Engh skiffta dhe lijka som i dhen andra                                    
med Prästegården.                                                                               
På dhenne sijdan om åhn Swarar Oxla gärde och Engh emoot.              
NB.  Denne fiäll kommer Eneby till                                                       
I dhenne Engen hafwer Prästegården 11 tegar, i                                    
hwar tegh 6 stenger.  Sedan skiffta Bönderne                                        
i Tårpa alt öffwer hwar  3 stenger                                                         
Tybble Engh                                                                                         
Eneby Engh.                                                                                         
Understa Engh.
 [1] Här och i det som följer textbortfall. Papperets högra marginal trasig.