C6:129-130


                                                                
(Rubrik:)        Swaholms Häradt  Sorunda Sochn                                  
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
I              Grimmesta                                                                             
1             Skattehemman                                                                      
               hafwer i byamåhl                                               32 alnar        
2             Skattehemman                                                                      
              hafwer och lijka medh dhet dhet första.                                   
K            Uthsädhe til hwarthera hemanet dhet                                       
              ena åhrett                                                          8 tunnor        
L             dhet andre åhrett                                               7 tunnor        
              Engh till                                                             50 lass          
              finns igen på Ranksta afrijtning folio                                         
3             Frelsehemman har i byamåhl                             13 alnar        
              Uthsädhe dhet ena åhret                                    4 ¼ tunna     
              dhet andre åhrett                                               3 tunnor        
M           Engh kommer bådhe gårdarne i Ranksta till                             
N            Sunby Wäster Eng, lyder til Sundby                                        
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Swälesta.                                                                               
1             Skattehemman                                                                      
              hafwer i byamåhl                                               52 alnar        
B            Uthsädhe dett ena åhrett                                    9 tunnor        
C            Dhet andre åhrett                                               8 tunnor        
D            Engh kallas Stor Engen höö till     60 lass          
                                                                                                            
2             Frelsehemman                                                                       
               hafwer i byamåhl                                               43 alnar        
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    7 ½ tunna     
C            dhet andra åhret                                                7 tunnor        
D            höö                                                                   50 lass          
              Föreskrevne hemanen hafwa sin uthmark wä-   
              steråth alt nedh åth Saaltsiön.                                                  
                                                                                                            
E             dhenne tegh kommer bådhe gårderna                                      
              i Sundby till.                                                                           
F             dhenne fiäll kommer bådhe gårderna i                                     
              Ranksta till.                                                                            
G            dhenne fiäll kommer Bärga, Blijsta och                                    
              åkerby till.                                                                              
H            denne Engh kommer Tybble by till.                                         
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Salt Siön                                                                         
Swälesta gärde.                                                                                    
    
Blij-sta och Lygnesta                                                                            
Forfattad år 1638 af Sven Månsson