C6:133-4

                                                                                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Bärga.                                                                                    
1             Norregården    Skattehemman                                              
               hafwer i byamåhl                                               26 alnar        
B            Uthsädhe i Norregärdett                                    9 ¼ tunna     
C            I Södhergärdett                                                 8 ¾               
D            Engh af kärrwaldh                        50 lass          
              hafwer och uthiord i åkerby, i byamåhl                                    
              10 ½ alnar hwilkett finns igen hoc Folio infra.    
              uthängh i Skiären på Oxnön och Swärsön,                               
              sampt och en Engh widh Marsta.                      
                                                                                                            
2             Wästergården                                                                        
               hafwer i byamåhl                                               16 alnar        
B            Uthsädhe i Norregärdett                                    5 ¼ tunna     
C            I Södergärdett                                                   4 ¼               
D            höö                                                                   40                 
              hafwer uthiord i åkerby lijka stoor medh                                 
              förre gården                                                                           
              I Wästerby uthiord       finns igen    folio 134. 135.                  
              I wästerby alla i ängeskifte                                 28 alnar        
3             Östergård                                                                              
               hafwer i byamåhl                                               31 alnar        
B            Uthsädhe i Norregärdett                                    11 ¼ tunna   
C            I Södergärdett                                                   9 ¼               
D            höö hema                                                          70 lass          
              hafwer och uthängh på Oxnön och                                          
              Swersön sampt och widh Marsta.                                           
              Skogh och fiskewatn till nödhtårfften                                       
                                                                                                            
1             Åkerby.                 Frelsehemman  1                                      
                                            uthjord   1                                                
              Til Norre  och Wästergården i Bärga.                                     
              Frelsehemman hafr i byamåhl                            24 alnar        
2             uthsädhe i Södhergärdett                                   7 tunnor        
3             I Norregärdett                                                   5 ¼ tunna     
              Norre och Wästergården i Bärga                      
              hafwa i byamåhl ihop                                         10 ½ alnar    
2             uthsädhe ihop i Södhergärdet                             3 tunnor        
3             I Norregärdett                                                   2 ¾ tunna     
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
E             Blijsta.  Skattehemman  3.                                                     
1             Norregården                                                                         
               hafwer i byamåhl                                               28 alnar        
F            Uthsädhe dhet ena[1] åhret                                   8 ¾ tunna     
G            dhett andre åhrett                                              7 ¾ tunna     
NB         Engh af kärrwaldh                        40 lass          
                                                                                                            
2             Millangård.                                                                             
              hafwer i byamåhl                                                36 alnar        
F             Uthsädhe dhet ena åhret                                    11 ¼ tunna   
H            I Wästerby samma åhret                                    1 1/8 tunna    
G            Uthsädhe dhet andra åhret                                 10 tunnor      
              Engh til                                                              50 lass          
              Til samma heman är en uthiord och kallas                                
              Vlfwestad bygt torp på                                      2 tunnorland 
               Än en uth Engh i Wijka kallas Wästerby wäll                            
              i änge skiffte  10 alnar[2]    folio  138                                        
              under littera E                                                                         
3             Östergård.                                                                             
               Hafwer i byamåhl                                              19 alnar        
F             Uthsädhe dhet ena åhret                                    6 tunnor        
I              uthiord af Wästerby                                           2 ¼ tunna     
G            uthsädhe det andre åhret                                    5 ¼ tunna     
K            En fiäll afdeelt komer til samma hemman            1 tunnaland  
               Engh til                                                                                   
                folio 138 hafwer i Wästerby wälle ängeskiffte   
              18 alnar                                                           
              finns igen      Folio                                            
L             uthiord til östergården Lygnesta    3 tunnor        
M           Til Wästergården i Bärga uthiord  3 7/8unna    
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Eneby Engh                                                                                          
Wäggieröö Engh                                                                                   
leerjord                                                                          
Wästerby                                                                        
Öster och millan gården i Blijsta hwar  3 tegar                                       
Öster och Södergården i Lygnesta hwar 3 tegar                                    
Wästergård i Berga   3 tegar                                           
lerjordh                                                                                                
Lindh                                                                                                   
NB.   på dhenne plan hafwer wästerby by stått på, och är                     
för månge åhr sedan iseersåldh til uthiorder som man finner                     ex figura
 [1] enå ms

[2] Härefter överstruket finns igen