C6:135

                                                                                                                                                                                 
Notarum Explicatio                                                                              
A            Lygnesta.                                                                               
1             Skattehemman                                                                      
              hafwer i byamåhl                                               35 alnar        
B            Uthsädhe thet ena åhret                                     7 tunnor        
C            Uthjordh i Ulffwestad såes samma åhr               2 ¼ tunna     
D            Uthsädhe andra åhret                                         3 tunnor        
E             En fiäll östersijdan om byen såes sama åhr          2 ½ tunna     
F             I Wästerby uthjord 4 ortugland uthsädhe           1 ¾ tunna     
              I Wäster Engen, hård och kärrwaldz höö           40 lass          
              I Dams Enghen haffwer han   4 ortugor                                    
              I Bodha i Engeskiffte[1]                                        14 ½ aln        
              Föreskrevne Engers qvalitet finns igen                                    
              Folio.                                                                                     
              I Eneby hafwer han uthiord  ½ öresland sampt  
              och dhär til Engh.                                                                   
              Uth Engh i wijka kallas Wästerby wälle.                                  
              i ängeskiffte  7 ½ alnar och finns igen på                                 
              Wijka afrijtningh   Folio  138                                                  
              höö als                                                              100 lass        
              Ännu i Wästerby andre gärdet uthiord som finns
              igen  Folio 134 litt L    på blijsta afrijtningh.                             
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
2             Skattehemman  wästergård  Skatten är kiöpt under Falnäs     
               hafwer i byhamåhl                        27 alnar        
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    5 tunnor        
H            En affdelt fiäll i samma gärde                              1 ½ tunnorland
D            Uthsädhe andre åhret                                         2 tunnor        
I              Uthjord aff Wästerby til samma åhr                    2 ¼ tunna     
F             Än af Wästerby ihop medh dher andre Skatte hafr  1 ¾ tunna
K            En fiäll östersijdan om byen såes samma åhr  2 ¼ tunna          
              I Wäster Engen en fiäl afdelt finns igen  folio                            
              I Dams Engen     9 ortugland                                                  
              I wijka uthengh kallas Wästerby wälle i skiffte  10 alnar          
L             Uthjordh til bådhe gårderna i Eneby.                                       
M           Frälsehemman       fiäller ligga afdelte                4 ¾ tunna     
              Til frälsehemman är och åker                            3 spann        
              sampt Engh och qwarn wäst widh dams Engen  
N            Uthiord aff Wästerby til Wästergård i Bärga       2 tunnorland 
                                                                                                            
               Föreskrevne heman hafwa godh uthmark sampt och               
              synnerligitt gott fiskewatn bådhe i träske och                           
              Saltesiön.                                                                              
                                                                                                            
 
(Karttext:)                                                                                           
    
Godh Swartmylla                                                                                  
Lind                                                                               
Styran lacus
 [1] Härefter överstrukit I engh