C6:138

                                                                            
(Rubrik:)        Sorunda Sochn                                                               
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Wijka.   Skattehemman   2 öresland                                      
B            Uthsädhe i Östergärdett                                     5 tunnor        
C            I Wästergärdett                                                 4 ½ tunna     
D            Engh kallas Lygnesta wälle   och dhesse effter   
              hafwa dhär uthi sorter.                                                            
              Store Skattegård i Lygnesta                              4 stänger      
              Lille Skatte                                                       3 stänger      
              Frelsegård                                                        1 ¾ stång      
              Wijka hafwer dhär                       7 stänger      
                                                                                                            
E             Engh kallas Wästerby wälle.                                                   
              dhesse effterskrevne hafwa dhär uthi sorter.                           
              Wästergård i Bärga                                           28 alnar        
              Östergård i Lygnesta                                         7 ¼ alnar      
              Östergård i Blijsta                       18 alnar        
              Skattegård i Lygnesta som är kiöpt til frelse 10 alnar              
              Millangården Blijsta                                           10 alnar        
              Wijka hafr en aln wed hwart skiffte.                                        
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Salt Siön                                                                         
leerjord                                                                                                
A.  Wika ligger på Lygnesta ägor                                                          
     och är bytt och gifwit så myckitt                                                       
     åker igen i Lygnesta byen.