C6:141

                                                                                             
                                                                                      
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Trålsta.                                                                                  
1             Wästergården       4 öresland  hema.                                      
B            Uthsädhe i Wästergärdett                                  4 ¾ tunna     
C            I Östergärdett                                                    4 tunnor        
D            hårdwaldz Engh til                        40 lass          
E             I dhenne Engh skifftar föreskrevne Skatte                              
              2 stänger och samma Eng lydher                      
              til Ranksta uthiord som är                                  2 tunnorland 
               och finns igen på Grödby afrijt-                                               
              ningh  Folio Seqventi.                                                              
              Til samme föreskrevne Skatte  brukas och                             
              en uthiordh i Grödby som är                                                   
              8 öresland och ligger under samma                                         
              Skatt med Trålsta.                                                                  
              Finns igen des qvantitet  Folio  142.                                        
2             Östergården.  4 öres.    hema                                                 
B            Uthsädhe i Wästergärdet                                   4 ¾ tunna     
C            I Östergärdett                                                    4 tunnor        
D            Engh till                                                             30 lass          
F             I Åby uthiord til östergården        5 örtugland                         
              i hwarthera gärdet.                                            
              Bådhe Skattete hafwa och en utheng.  på                               
              Skogen kallas Sättra.                                                              
                                                                                                            
G            Åby Skatte   1.                                                                      
H            Uthsädhe i Södhergärdet                                   9 tunnor        
I             I Norregärdet                                                   7 tunnor        
K            Kärwaldz Engh till                        40 lass          
                                                                                                            
              Skogh och fiskewatn till                                                          
              nödtårfften:  Men Swagh                                                        
              åker i Norregärdett.                                                               
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Grodby Engh                                                                                        
Swartmylla                                                                                           
mojord                                                                           
leerjordh                                                                         
god och bä-rande eng                                                                            Släät                                                                                Södherby Engh proxime