C6:142

                                                                            
(Rubrik:)        Sorunda Sochn                                                               
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Grödby.  Frelsehemman  1.  är   6 öresland                           
               Skattehemman  1.   8 öresland rächnas för uthiordh               
              och brukas till Wästergården i Trålsta                                     
              under samma Skatt medh Trålsta; och är intett   
              bygt på uthan han haffwer för någre åhr sedan husen ruinerat.
1            Frelsehemman                                                                       
B            Uthsädhe i Norregärdett                                    6 tunnor        
C            I Södhergärdett                                                 5 ½ tunna     
D            hårdwaldz Engh till                       30 lass          
                                                                                                            
2             Tompt thär Skattehemmanet hafwer waritt bygt på                 
B            Uthsädhe til Skattehemman i Norregärdet         8 tunnor        
C            I Södergärdett                                                   8 ½ tunna     
D            Engh til                                                              40 lass          
E             Uthiord aff Rankesta                                          2 tunnorland 
               lyder til Trålsta wästergården; och giörs intet heller aff någon skatt,
              Engh til samma uthiord finnes igen på med                               
              föliande Trålsta afrijtning.  Folio  141.                                     
              Gott fiskewatn, sampt såge qwarn och ett                               
              torp wid fagersiön på hwilket såes åhrligen         2 tunnor        
              höö til   10 lass.     är bygt på dheras ägor.                              
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Löff siön                                                                         
mojordh                                                                                               
På dhenne sijdhan Swarar Hemfårssa ägor i Wä-                                  
sterhaninge Sochn.                                                                                
På dhenne sijdan haf-wa dhe sin uthmark                        
här Swara Skärff och Bankesta ägor emot                       
leerjord                                                                          
Trålsta Engh.