C6:144

                                                                            
(Rubrik:)        Sorunda Sochn                                                               
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
E            Österby.   Skatte   1.                                                             
F             Uthsädhe i Norregärdett                                    9 tunnor        
G            I Södhergärdett                                                 9 ¼ tunna     
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwer ingen Eng hema wedh                  
              byen:  uthan på Skogen som äre dhesse effterskrevne             
              Qwarnengen.  Hielmsätter. Blackengen,                                  
              i blackengen skiffter Skatte  i Lunby medh.                             
              Hafwer och uthiordh i Lundby. finns igen på                            
              andra sijdan af dhetta bladett.                                                 
              Österby uthmark löper öster öm byn åth Hemfåssa sedan         
              åth Transiön och Gåssestenen dher ifrå til Swanholmen            
              hwarest Lunby egor möta.                                                      
              Hafwer och fiskewatn i föreskrevne Siöger.                            
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
A            Lundby.                 Skattehemman   4 öresland                      
                      Skatte uthiord   7 ortugland                      
               brukas till Skatte i Österby.                              
1            Skattehemman                                                                      
B            Uthsädhe i Norregärdett                                    9 tunnor        
C            I Södergärdett                                                   8 tunnor        
D            Engh hema och borta                                                              
2             Skatteuthiordhen är affiällett i bådhe                                        
              gärden.                                                                                  
B            Uthsädhe i norregärdett[1]                                    3 tunnorland
C            I Södhergärdett[2]                                                4 tunnorland
D            Engh hema och bårta.                                                             
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwa dhesse uthfiäller                            
              på Skogen; och Skattehemmanet hafer dher                          
               i ängeskiffte 13 stänger.  Skatte uthiorden   7 stänger            
               Konungztorpz Engen. Biörn Engen                                          
              och Myran.                                                                            
              Lunby ägor wika til Wärsiön där ifrå och                                 
              til Twärbrinken sedan til Halsiö och dher ifrå                             
              til en holma heter Kutebergh sedan till                                      
              Löftorpet dher ifrå til en sten ofwan                                          
              för Kåper Enghen.                                                                   
              Gott uthrume medh Skogh sampt fiskewatn[3]                           
              och qwarneställe.                                                                   
                                                                                      
(Karttext:)                                                                                           
    
leerjordh.
 [1] norregårdett ms

[2] Södhergårdett ms

[3] Papperet fuktskadat