C6:145-146

                                                                      
(Rubrik:)        Sorunda Sochn                                                               
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Södherby      Skattehemman  3.                                                  
1. 2.       Af föreskrevne heman äro lijka stora                                      
              hwar    6 öresland                                            
B            Uthsädhe dhet ena åhret hwarthera                    8 ¾               
C            Dhet andre åhret hwar uthsädhe                         8 ¼               
D            Engh till                                                             80 lass          
                                                                                                            
3.            aff föreskrevne hemanen är       5 öresland                             
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    7 ¼ tunna     
C            Dhet andre åhrett                                               7                   
D            Engh til                                                              50 lass          
              Uth Engh på Skogen kallas Lång-                                           
              Sättra kommer hela byen til                                30 lass          
                                                                                      
(Karttext:)                                                                                           
    
På dhenne sijdan Swarar Wästerby Engh emot                                      
hårdwaldh                                                                                            
Starrbotn                                                                                              
Österby gärde                                                                                      
lermylla                                                                           
NB denne Enghage kommer österby till                                                 
Mälbo walle                                                                   
Södherbo wälle                                                                                    
Löfsiön.