C6:152

                                                                            
(Rubrik:)        Östmo Sochn                                                                 
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Äleby.                                                                                    
1             Cronohemman                                                                      
              hafwer i byamåhl                                               37 alnar
B            Uthsädhe i Östergärdett                                     7 tunnor        
C            I Wästergärdett                                                 6 tunnor        
D            Skenwaldz Engh till                                            30 lass          
                                                                                                            
2             Frälsehemman  1                                                                   
               hafwer och lijka myckitt i byamåhl                                          
              medh dhet förra                                                                      
              Såer fördenskuldh lijka myckitt.                        
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                           
3             Skattehemman                                                                      
              Haffwer och i byamåhl                                       37 alnar        
B            Uthsädhe i Östergärdett                                     7 tunnor        
C            I Wästergärdett                                                 6                   
D            Skenwaldz Engh til                       30[1] lass         
                                                                                                            
              ibidem.   twänne uthiorder  1.  Skatte uthiordh   
              lydher til Grytt Skattehemman                                                
2.           Frelse uthiordh til Nynäs, bådhe twå lijka                               
              stoora hwar hafwer i byamåhl                            9 alnar          
B            uthsädhe i östergärdett                                       1 ½ tunna     
C            I Wästergärdett                                                 1                   
D            Skenwaldz Engh                                                5 lass            
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
leerjordh                                                   
Skenwaldz Engh                                                                                   
1.  Lijda torp.                                                                                       
2[2]åhret        2 tunnor                                                                               
höö         20 lass
 [1] 30 ändrat från 40 eller vice versa

[2] 2 överstruken ms